European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagovsk

Total 606 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-mesan-kp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
2Indexy-za-nov-objednvky-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0017msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
3zemie-eurpskeho-vznamu-UEV-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
4Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0016msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
5Indexy-za-nov-objednvky-tuzemsko-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0018msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
6Vekoplon-chrnen-zemia-VCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
7Nrodn-referenn-laboratriCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
8Zoznam-absolventov-kontinulneho-vzdelvania-v-projekte-MRK1license-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
9Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-v-tuzemsku-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0013msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
10Priemern-mesan-mzda-poda-odvetv-pr0205qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
11Environmentlne-zaeother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
12Export-sluieb-ISCC0Ministerstvo-financi-SR
13HC02-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
14HC04-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
15HC05-Skromn-domcnosti-poda-typu-vekosti-a-prvneho-dvodu-uvania-bytuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
16HC06-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
17HC07-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
18HC08-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
19HC09-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
20HC01-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
21HC10-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
22HC11-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
23HC12-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-vekostnch-skupn-obc-postavenia-v-zamestnan-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
24HC13-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-zamestnania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
25Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestva-v-samosprvnych-krajoch-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
26HC14-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
27HC15-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
28HC16-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
29HC17-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
30HC18-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-rodinnho-stavu-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
31HC19-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
32HC20-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
33HC21-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
34HC22-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
35HC23-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-zamestnania-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
36HC24-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-odvetvia-ekonomickej-innosti-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
37HC25-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
38HC26-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
39HC27-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
40HC28-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
41HC29-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
42HC30-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
43HC31-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
44HC32-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
45HC33-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
46HC34-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
47HC35-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
48HC36-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
49HC37-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
50HC38-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
51HC41-Obvan-byty-poda-formy-vlastnctva-potu-obyvateov-typu-budovy-potu-obytnch-miestnost-hustoty-obvanosti-systmu-dodvky-vody-toalety-kpene-a-typu-kreniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
52HC44-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-postavenia-v-zamestnan-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekostnch-skupn-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
53HC47-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
54tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0004qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
55Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
56Vekov-truktra-zvolench-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
57Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
58Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedu-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
59Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
60Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
61Zloenie-zastupitestviev-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
62Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
63Zloenie-zastupitestva-v-Bratislavskom-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
64Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
65Vetci-kandidti-na-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
66Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
67Poet-a-podiel-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
68Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
69Poet-a-podiel-poslancov-zvolench-do-mestskch-zastupitestiev-Bratislavy-a-Koc-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
70Vsledky-volieb-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
71Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
72Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
73Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
74Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
75Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
76Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
77as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
78Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
79Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
80PSlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
81Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-5CC-BY-SAtatistick-rad-SR
82Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
83Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-zo0004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
84Centrlna-evidencia-hospodrskych-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
85Centrlny-register-poskytovateov-socilnych-sluiebCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
86Vber-informcii-chovateovi-a-stanoviti-velstievCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
87Centrlny-zoznam-Registrov-obnovenej-evidencie-pozemkovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
88selnky-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
89Daov-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
90Databza-bioosvCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
91Databza-konench-rozhodnut-EKCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
92Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2009CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
93Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2010CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
94Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2011CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
95Digitlna-mapa-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
96Diplomatick-mzeum-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
97Dotcie-V-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
98Dotcie-v-psobnosti-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
99eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
100Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
101Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osbCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
102Faktry-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
103HC46-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-rodinnho-stavu-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
104HC48-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-domcnostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
105HC49-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
106HC56-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
107Mapa-podporench-projektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
108Prehad-podnikateskch-subjektov-ktorm-bolo-schvlen-poskytnutie-investinej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
109Zoznam-obstarvan-rezortu-2004-sastnosCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
110Prehad-implementanch-zvzkov-SR-v-oblasti-udskch-prv-a-mennCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
111Zoznam-dolch-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
112Zoznam-vystavench-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
113Naplnenos-kl-a-monosti-tdiaCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
114Pln-zverejovania-datasetov-na-rok-2015-za-MV-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
115Zloenie-zastupitestviev-nezvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
116Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
117Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-na-predsedu-Bratisl-samosprvneho-kraja-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
118Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
119Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
120Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
121Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
122Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
123Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
124Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
125Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
126Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
127Poet-poslancov-zvolench-do-obecnch-miestnych-mestskch-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-koalci-politickch-strn-a-nezvislch-kandidtov-v-obciach-mestch-mestskch-astiach-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
128Vsledky-volieb-v-mestch-Bratislava-a-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
129Zvolen-primtori-miest-Bratislava-a-Koice-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
130Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
131Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
132Otvoren-vldnutieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
133Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
134Poet-a-podiel-platnch-hlasov-a-platnch-prednostnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
135Zvolen-poslanci-Nrodnej-rady-Slovenskej-republikyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
136Plemenrsky-informan-systmCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
137as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
138Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
139Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
140Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-zaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
141Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
142Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
143Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
144Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
145as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
146Prehad-uznanch-mnoiteskch-plch-za-prslun-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
147Prehad-prihlsench-mnoiteskch-plch-za-dan-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
148Prehady-nehnutenost-v-sprve-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
149Prehad-schvlenej-ttnej-pomoci-Individulne-prpady-ttnej-pomoci-a-schmy-ttnej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
150Prehad-vedcich-diplomatickch-misi-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
151Prpravky-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
152Register-mze-a-galri-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
153Register-obvodnch-lesnch-radov-OLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
154Register-odbornch-lesnch-hospodrov-OLHCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
155Register-ovocinrskych-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
156Register-ovocnch-sadovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
157Register-patentovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
158Register-prepravcov-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
159Roenka-jarnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
160Roenka-ovocie-aviniCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
161Roenka-ozimnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
162Rokovania-poradnch-orgnovCC-BY-SArad-vldy-SR
163Rokovania-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
164Rozbory-prpravkov-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
165SK-NICother-not-openSK-NIC
166Slovensk-hydrometeorologick-stavCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
167SLOVFIC-Sprva-a-vyuvanie-nrodnej-databanky-krmvCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
168tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-4CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
169tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-5CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
170tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-8CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
171tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-9CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
172tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-10CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
173tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-11CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
174tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-12CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
175tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1997CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
176tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1998CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
177tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1999CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
178tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2000CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
179tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2001CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
180tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2002CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
181tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2003CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
182tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2004CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
183tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2005CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
184tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2006CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
185tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2007CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
186tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
187Sdne-rozhodnutiaCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
188VP-KE-Prehad-faktr-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
189VP-KE-Prehad-objednvok-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
190Metodick-usmerneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
191ObjednvkyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
192Oznmenia-o-rokovacom-konan-bez-zverejneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
193Rozhodnutia-o-kontroleCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
194Rozhodnutia-o-uloen-pokutyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
195ZmluvyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
196Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-civilnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
197Zoznam-lenskch-prspevkovCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
198Zoznam-datasetov-ttnej-sprvyCC-BY-SArad-vldy-SR
199Zoznam-dopravnch-licenci-na-vykonvanie-pravidelnej-medzinrodnej-autobus-dopravy-vydanch-pre-slovenskch-dopravcovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
200Zoznam-energetickch-audtorovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
201Zoznam-evidovanch-typov-aplikanch-zariadenCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
202Zoznam-faktrCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
203Zoznam-knh-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
204Zoznam-kninc-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
205Zoznam-schvlench-krmivrskych-podnikovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
206Zoznam-liekov-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
207Zoznam-dodvateov-mnoiteskho-materiluCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
208Zoznam-objednvokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
209Zoznam-organizci-v-psobnosti-MDVRR-SR-poda-hospodrskej-klasifikcieCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
210Zoznam-platnch-sluobnch-predpisov-MZVsEZ-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
211Zoznam-poverench-skobnCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
212Zoznam-prevdzkovateov-hazardnch-hier-na-zklade-veobecnch-licenciCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
213Zoznam-riadiacich-zamestnancov-MZVaEZ-SR-pre-stredieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
214Zoznam-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
215Zoznam-sudcovCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
216Zoznam-supervzorovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
217Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
218Zoznam-vzjomne-uznanch-vrobkov-na-zklade-Nariadenia-Eurpskeho-parlamentu-aRady-7642008CC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
219Zoznam-zruench-sluobnch-predpisov-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
220Zoznamy-akreditovanch-subjektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
221Zoznamy-driteov-osveden-o-osobitnej-odbornej-spsobilosti-na-vykonvanie-pamiatkovho-vskumuCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
222Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarnCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
223Poet-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
224Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
225Prehad-faktrCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
226Databza-uebnch-zdrojov-pre-iakov-z-marginalizovanch-rmskych-komuntlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
227Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-og3004rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
228Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-za-obce-SR-og3007rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
229Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
230Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
231Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
232Podniky-poda-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3005rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
233Podniky-poda-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-og3001rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
234Register-zamestnancov-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
235Poet-identt-s-aspo-jednm-prihlsenmCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
236Poet-prstupov-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
237Poet-prstupov-na-PVS-za-deCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
238Vkaz-o-vsledkoch-nslednch-finannch-kontrolCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
239Vsledky-rezortnej-tatistiky-2014license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
240Vsledky-rezortnej-tatistiky-2015license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
241ivnostnci-poda-vybranch-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3002rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
242Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-decembru-minulho-roku-v-sp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
243Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
244Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-trestnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
245Studyabroad-Prehad-potu-prijatch-vyslanch-obanov-na-erasmus-pobytochlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
246Index-priemyselnej-produkcie-vvoj-z-hadiska-podielu-jednotlivch-odvetv-pm0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
247Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
248Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
249Vvoj-indexov-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-tvrroky-sp0010qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
250Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0015msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
251Hodnoty-indiktora-ekonomickho-sentimentu-IES-a-jeho-zloiek-kp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
252Indexy-za-poet-odpracovanch-hodn-zamestnancami-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
253Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
254Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0008rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
255Indexy-za-nov-objednvky-zo-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0019msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
256Indexy-za-priemern-mesan-mzdu-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
257Indexy-nominlnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
258Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-obchode-kp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
259Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-stavebnctve-kp0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
260Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
261Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-sp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
262Indexy-za-zamestnanos-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
263Chrnen-stromy-CHSttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-stromyother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
264Nezamestnanos-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0101qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
265Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0007rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
266Vekoobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
267Minerlne-pramene-SRCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
268Konjunkturlny-prieskum-v-slubch-kp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
269Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
270Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-41-43-Stavebnctvo-st0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
271Evidencia-osveden-o-zskan-oprvnenia-na-projektovanie-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
272Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-tvrron-kp0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
273tvrron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
274Maloplon-chrnen-zemia-MCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
275Ubytovanie-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0301msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
276Zoznam-obchodnch-prevdzok-v-meste-Preov-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
277Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
278eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
279Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
280Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
281Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
282Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
283Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
284Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
285HC03-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
286HC45-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-miesta-narodenia-a-ttnej-prslunostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
287Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SR-Kandidti-ktor-neboli-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
288Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
289Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
290Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
291Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
292Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
293Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
294Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
295Poet-a-podile-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
296Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
297Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
298Centrlny-register-geodetovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
299Evidencia-nehnutenho-majetku-MF-SRCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
300HC58-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
301HC59-Typy-obydl-obvanch-bytovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
302HC60-Byty-poda-obvanosti-a-typu-budovyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
303Register-pdnych-blokov-Land-Parcel-Identification-SystemCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
304tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0006qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
305Vekov-truktra-zvolench-poslancov-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
306Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
307Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-predsedu-samosprvnych-krajov-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
308Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
309Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
310Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
311Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
312Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-a-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
313Zvolen-primtori-miestCC-BY-SAtatistick-rad-SR
314Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
315Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
316Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
317Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
318Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-4CC-BY-SAtatistick-rad-SR
319Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-6CC-BY-SAtatistick-rad-SR
320Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
321Register-inpeknch-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
322Register-obvodnch-lesnch-radov-v-sdle-kraja-pvodnch-KLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
323tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-3CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
324Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-pecializan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
325Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-tudijn-programy-sstavnho-vzdelvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
326Zoznam-dietetickch-potravn-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
327Zoznam-vydanch-osveden-o-slade-investinho-zmeru-s-dlhodobou-koncepciou-energetickej-politikyCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
328Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
329Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
330Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
331Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0009rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
332Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-v-sp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
333Poet-zriadench-elektronickch-schrnokCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
334Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-MBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
335Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-percentchCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
336Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0014msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
337Indexy-zamestnanosti-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
338Zahranin-obchod-poda-mesiacov-zo0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
339Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0102msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
340Vybran-trhov-sluby-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ts0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
341Vysok-koly-zamestnanos-absolventovCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
342Konjunkturlny-prieskum-v-obchode-kp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
343Pracujci-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
344Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
345Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-mesan-sp0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
346Register-jednotiek-priestorovho-rozdelenia-lesa-JPRLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
347Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-Programu-cezhraninej-spoluprce-SR-R-2007-2013CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
348Dotcia-verejnej-vysokej-kole-zo-ttneho-rozpotu-z-kapitoly-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
349Zoznam-monitorovacch-zariaden-kamerovho-systmu-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
350eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
351Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
352Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
353Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
354Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
355Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
356Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
357Najspenejie-politick-strany-a-nezvisl-kandidti-poda-podielu-zvolench-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
358Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
359Zloenie-zastupitestva-v-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
360Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
361Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
362Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
363Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
364Zoznam-datasetov-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
365Zoznam-datasetov-rezortu-MP-SR-pre-Portl-Otvorenych-DtCC-BYMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
366Kandidti-ktor-neboli-zvolen-za-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
367Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
368Register-chmenc-a-chmeliarskych-subjektovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
369Register-obhospodarovateov-lesa-ObhCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
370tatistika-o-leteckch-nehodch-poda-rokovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
371trukturlne-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
372stredn-evidencia-iadost-o-prerokovanie-uplatnenho-nroku-na-nhradu-kody-poda-zkona-5142003-Z-z-o-zodpovednosti-za-kodu-spsoben-pri-vkone-verejnej-moci-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
373FaktryCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
374Vldne-tipendi-Poet-umiestnench-tudentov-poda-krajnlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
375Zmluvy-OSNCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
376Zoznam-asopisov-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
377Zoznam-vydanch-certifiktovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
378Zoznamy-poverench-veterinrnych-lekrov-na-vydvanie-pasov-spoloenskch-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
379Poet-podan-prostrednctvom-sluby-Veobecn-agendaCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
380Podania-na-RSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
381Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
382Poet-aktivovanch-elektronickch-schrnok-na-doruovanieCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
383Indexy-relnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0203msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
384Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0103msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
385Priemern-mesan-mzda-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
386Register-zverejnench-faktr-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
387Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
388Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
389Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
390Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
391Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
392Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
393Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
394Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
395Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
396Podiel-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
397Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
398Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
399Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
400Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
401Suhrnne-vysledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
402Zloenie-zastupitestvaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
403Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
404Zvolen-starostovia-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
405Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
406Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
407Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
408Zoznam-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
409Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
410Shrnn-vsledky-volieb-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
411Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-poslancov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
412Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
413Pridelenie-mandtov-politickm-stranmCC-BY-SAtatistick-rad-SR
414Zmenen-poradie-kandidtov-po-zohadnen-prednostnho-hlasovaniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
415Prehad-kandidtov-ktor-sa-stali-nhradnkmiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
416Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
417Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
418Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
419Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
420Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
421Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
422Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
423Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
424Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
425Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
426Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
427Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
428as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
429Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
430Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
431Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
432Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
433Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
434Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
435Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
436Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
437Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
438Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
439Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
440Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
441Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
442Prehlad-objednvokCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
443Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
444Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
445Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-okresyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
446Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
447Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
448Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-obvodyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
449Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-krajov-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
450Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
451Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrsky-triedenie-podla-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
452Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrskyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
453Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
454Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
455HC51-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
456HC52-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
457HC53-Byty-poda-typu-budovy-obvanosti-a-obdobia-vstavbyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
458HC54-Obvan-byty-poda-typu-budovy-hustoty-obvanosti-potu-obytnch-miestnost-a-potu-obyvateovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
459HC55-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
460Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
461Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
462Register-poovnch-revrov-PRCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
463tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-2CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
464Telefnny-zoznam-vedcich-predstaviteov-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
465Vinohradncky-registerCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
466Vkaz-ouskladnen-jabk-a-hruiekCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
467Zmluvy-o-njme-a-vpoike-nehnutenost-zverejovanch-na-webovej-strnke-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
468Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-certifikan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
469Zoznam-verejnho-obstarvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
470Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-ROP-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
471Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
472Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
473Prehad-poiadaviek-kontaktnho-centra-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
474Poet-nepretanch-sprv-FOCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
475Poet-nepretanch-sprv-OVMCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
476Poet-nepretanch-sprv-POCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
477Podania-na-ORSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
478Poet-sprv-zaslanch-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
479Poet-podan-na-PVS-sumrneCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
480Vsledky-rezortnej-tatistiky-2012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
481innosti-retaurci-a-pohostinstiev-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0401msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
482Konjunkturlny-prieskum-v-stavebnctve-kp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
483Stavebn-produkcia-Stavebn-produkcia-podnikov-metda-st0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
484Register-zverejnench-zmlv-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
485Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
486Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
487Listina-registrovanch-odrdCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
488Ekonomick-systm-ministersta-ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
489Databza-iadost-o-dotcie-za-rok-2012CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
490Obchodn-vestnkCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
491Zoznam-podlimitnch-a-podprahovch-zkaziek-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
492Poskytovanie-dotciCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
493Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
494Rapid-alert-system-Rchly-vstran-systm-pre-potraviny-a-krmivCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
495Register-lesnch-celkov-LCCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
496tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-1CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
497Uznesenia-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
498Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-slubch-kp0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
499Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
500Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-nad-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
501Elektronick-formulre-na-PVSCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
502Elektronick-sluby-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
503Zoznam-intitci-so-zriadenou-elektronickou-schrnkouCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
504Stav-integrci-na-PVSCC0Nrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
505Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-tdenn-sp0207tsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
506Cenov-indexy-priemyselnch-vrobcov-tuzemsko-december-2010100-pm0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
507Vstavba-a-bytok-bytov-st0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
508Zamestnanci-vskumu-a-vvoja-vt0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
509Vdavky-na-vskum-a-vvoj-vt0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
510Inovcie-vt0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
511Vsledky-rezortnej-tatistiky-2013license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
512Zoznam-povinne-zverejovanch-faktrCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
513Nomincie-expertov-MZ-SR-pre-rok-2013CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
514Zoznamy-schvlench-prevdzkarni-na-ivone-vedajie-produktyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
515Register-zverejnench-objednvok-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
516koly-a-kolsk-zariadeniaCC-BY-SAMesto-Preov
517HC39-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
518HC40-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
519Zoznam-datasetov-MK-SR-a-rezortnch-organizci-MK-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kultry-SR
520Bonitovan-pdno-ekologick-jednotky-BPEJCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
521Centrlny-register-projektovCC-BY-SArad-vldy-SR
522Daov-a-fiklne-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
523HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
524HC50-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
525HC57-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
526Listina-diplomatickho-zboruCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
527Zoznam-povinne-zverejovanch-objednvokCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
528Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-INTRUKTORA-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
529Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0021msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
530tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
531Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
532Kandidti-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
533Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
534Shrnn-daje-hlasovania-v-referendeCC-BY-SAtatistick-rad-SR
535ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
536Zoznam-datasetovCC0tatistick-rad-SR
537Zoznam-datasetovlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
538Agrofilm-Register-vaznch-filmov-medzinrodnho-festivaluCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
539HC42-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-postavenia-v-domcnosti-a-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
540Zoznam-udelench-individulnych-licenci-na-prevdzkovanie-hazardnch-hierCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
541Ekonomick-systm-ministerstva-FaktryCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
542Prehad-o-poskytnutch-nrodnch-podporchCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
543Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
544Spravodajca-odrodovho-skobnctva-Slovenskej-republikyCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
545tatistick-klasifikcia-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-2008CC-BY-SAtatistick-rad-SR
546KSP-registran-informan-systm-RISCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
547seky-a-agendy-verejnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
548ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
549Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-tried-harmonizovanho-systmu-definitvne-daje-zo0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
550Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okrskovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
551Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
552ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
553Zoznam-samoobslunch-platobnch-terminlovCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
554Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
555Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
556Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
557Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
558Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
559Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
560Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
561Prvnick-osoby-poda-vybranch-prvnych-foriem-job-og3006rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
562Jadrov-a-ist-inflcia-zmena-oproti-predchdzajcemu-obdobiu-v-sp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
563Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-v-roku-2014-zo0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
564Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-k-zkladu-priemer-roka-2005-100-sp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
565Sald-mesanch-tvrronch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-priemysle-kp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
566Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0020msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
567Maloobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
568Informcie-a-komunikcia-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ik0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
569Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-relatvne-daje-om0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
570tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-bench-cench-nu0005qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
571Predaj-a-oprava-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
572VSP-zoznamy-dlnkovother-not-openVeobecn-zdravotn-poisova
573Indiktor-ekonomickho-sentimentu-kp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
574Produkcia-ovociaCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
575Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-absoltne-daje-om0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
576Rchly-odhad-HDP-a-zamestnanosti-poda-ESA-2010-nu0001qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
577Priemern-mesan-mzda-v-hospodrstve-SR-pr0204qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
578Adresr-poberateov-povinnch-vtlakovCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
579Databza-zrealizovanch-projektov-z-Osi-3-a-Osi-4-PRV-SR-2007-2013-zaregistrovanch-do-Agentry-pre-rozvoj-vidiekaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
580Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-do0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
581Spotrebitesk-barometer-kp0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
582Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-pm0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
583Nov-objednvky-pm0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
584Register-poovnckych-organizci-POCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
585Spotrebn-k-2013-sp0011rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
586Spotrebn-k-2014-sp0012rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
587TATISTIKY-DOKLADOV-A-EVIDENCIlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
588Centrlny-register-zmlvCC-BY-SArad-vldy-SR
589Lesncky-GISother-not-open
590Register-dotci-mesta-od-112012-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
591Makroekonomick-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
592Zoznam-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
593Agendy-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
594Dotcie-poskytnut-z-kapitoly-VPSCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
595Nrodn-rada-Slovenskej-republikylicense-not-specifiedNrodn-rada-Slovenskej-Republiky
596Zoznam-prijmateov-v-rmci-OPBK-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
597REGISTER-ADRIESlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
598Agendy-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
599Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
600Registre-prevdzkovateovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
601ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
602Sie-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
603TATISTIKA-KRIMINALITYlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
604Chrnen-vtie-zemie-CHVU-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
605Register-zdruen-astnkov-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
606Zoznamy-schvlenchpovolenchregistrovanch-prevdzkarn-vo-veterinrnej-oblastiCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.