European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagovsk

Total 606 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1VSP-zoznamy-dlnkovother-not-openVeobecn-zdravotn-poisova
2Lesncky-GISother-not-open
3SK-NICother-not-openSK-NIC
4Chrnen-stromy-CHSttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-stromyother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
5Environmentlne-zaeother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
6TATISTIKY-DOKLADOV-A-EVIDENCIlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
7PSlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
8Nrodn-rada-Slovenskej-republikylicense-not-specifiedNrodn-rada-Slovenskej-Republiky
9REGISTER-ADRIESlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
10TATISTIKA-KRIMINALITYlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
11Dotcia-verejnej-vysokej-kole-zo-ttneho-rozpotu-z-kapitoly-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
12Zoznam-datasetov-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
13Pln-zverejovania-datasetov-na-rok-2015-za-MV-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
14Vldne-tipendi-Poet-umiestnench-tudentov-poda-krajnlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
15Databza-uebnch-zdrojov-pre-iakov-z-marginalizovanch-rmskych-komuntlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
16Vsledky-rezortnej-tatistiky-2014license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
17Vsledky-rezortnej-tatistiky-2015license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
18Studyabroad-Prehad-potu-prijatch-vyslanch-obanov-na-erasmus-pobytochlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
19Vsledky-rezortnej-tatistiky-2013license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
20Zoznam-datasetov-MK-SR-a-rezortnch-organizci-MK-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kultry-SR
21Zoznam-absolventov-kontinulneho-vzdelvania-v-projekte-MRK1license-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
22Zoznam-datasetovlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
23seky-a-agendy-verejnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
24ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
25ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
26Agendy-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
27Agendy-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
28eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
29eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
30Stav-integrci-na-PVSCC0Nrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
31Export-sluieb-ISCC0Ministerstvo-financi-SR
32Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
33eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
34ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
35Zoznam-datasetovCC0tatistick-rad-SR
36HC19-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
37Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SR-Kandidti-ktor-neboli-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
38Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
39HC20-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
40Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
41Spravodajca-odrodovho-skobnctva-Slovenskej-republikyCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
42HC21-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
43Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
44tatistick-klasifikcia-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-2008CC-BY-SAtatistick-rad-SR
45HC22-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
46Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
47KSP-registran-informan-systm-RISCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
48HC23-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-zamestnania-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
49Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
50HC24-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-odvetvia-ekonomickej-innosti-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
51Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
52HC25-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
53Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
54Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-tried-harmonizovanho-systmu-definitvne-daje-zo0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
55HC26-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
56Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
57Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okrskovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
58HC27-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
59Poet-a-podile-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
60Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
61HC28-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
62Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
63HC29-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
64Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
65HC30-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
66Centrlny-register-geodetovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
67Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
68HC31-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
69Evidencia-nehnutenho-majetku-MF-SRCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
70Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
71HC32-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
72HC58-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
73Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
74HC33-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
75HC59-Typy-obydl-obvanch-bytovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
76Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
77HC34-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
78HC60-Byty-poda-obvanosti-a-typu-budovyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
79Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
80HC35-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
81Register-pdnych-blokov-Land-Parcel-Identification-SystemCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
82Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
83HC36-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
84tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0006qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
85Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
86HC37-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
87Vekov-truktra-zvolench-poslancov-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
88Prvnick-osoby-poda-vybranch-prvnych-foriem-job-og3006rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
89HC38-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
90Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
91Jadrov-a-ist-inflcia-zmena-oproti-predchdzajcemu-obdobiu-v-sp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
92HC41-Obvan-byty-poda-formy-vlastnctva-potu-obyvateov-typu-budovy-potu-obytnch-miestnost-hustoty-obvanosti-systmu-dodvky-vody-toalety-kpene-a-typu-kreniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
93Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-predsedu-samosprvnych-krajov-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
94Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-v-roku-2014-zo0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
95HC44-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-postavenia-v-zamestnan-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekostnch-skupn-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
96Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
97Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-k-zkladu-priemer-roka-2005-100-sp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
98HC47-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
99Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
100Sald-mesanch-tvrronch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-priemysle-kp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
101tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0004qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
102Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
103Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0020msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
104Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
105Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
106Maloobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
107Vekov-truktra-zvolench-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
108Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-a-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
109Informcie-a-komunikcia-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ik0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
110Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
111Zvolen-primtori-miestCC-BY-SAtatistick-rad-SR
112Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-relatvne-daje-om0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
113Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedu-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
114Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
115tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-bench-cench-nu0005qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
116Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
117Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
118Predaj-a-oprava-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
119Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
120Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
121Zloenie-zastupitestviev-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
122Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
123Indiktor-ekonomickho-sentimentu-kp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
124Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
125Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-4CC-BY-SAtatistick-rad-SR
126Produkcia-ovociaCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
127Zloenie-zastupitestva-v-Bratislavskom-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
128Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-6CC-BY-SAtatistick-rad-SR
129Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-absoltne-daje-om0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
130Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
131Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
132Rchly-odhad-HDP-a-zamestnanosti-poda-ESA-2010-nu0001qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
133Vetci-kandidti-na-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
134Register-inpeknch-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
135Priemern-mesan-mzda-v-hospodrstve-SR-pr0204qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
136Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
137Register-obvodnch-lesnch-radov-v-sdle-kraja-pvodnch-KLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
138Adresr-poberateov-povinnch-vtlakovCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
139Poet-a-podiel-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
140tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-3CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
141Databza-zrealizovanch-projektov-z-Osi-3-a-Osi-4-PRV-SR-2007-2013-zaregistrovanch-do-Agentry-pre-rozvoj-vidiekaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
142Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
143Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-pecializan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
144Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-do0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
145Poet-a-podiel-poslancov-zvolench-do-mestskch-zastupitestiev-Bratislavy-a-Koc-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
146Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-tudijn-programy-sstavnho-vzdelvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
147Spotrebitesk-barometer-kp0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
148Vsledky-volieb-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
149Zoznam-dietetickch-potravn-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
150Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-pm0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
151Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
152Zoznam-vydanch-osveden-o-slade-investinho-zmeru-s-dlhodobou-koncepciou-energetickej-politikyCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
153Nov-objednvky-pm0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
154Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
155Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
156Register-poovnckych-organizci-POCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
157Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
158Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
159Spotrebn-k-2013-sp0011rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
160Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
161Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
162Spotrebn-k-2014-sp0012rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
163Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
164Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0009rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
165Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
166Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-v-sp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
167Centrlny-register-zmlvCC-BY-SArad-vldy-SR
168as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
169Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
170Register-dotci-mesta-od-112012-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
171Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
172Makroekonomick-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
173Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0014msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
174Zoznam-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
175Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-5CC-BY-SAtatistick-rad-SR
176Indexy-zamestnanosti-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
177Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
178Zahranin-obchod-poda-mesiacov-zo0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
179Dotcie-poskytnut-z-kapitoly-VPSCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
180Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-zo0004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
181Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0102msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
182Centrlna-evidencia-hospodrskych-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
183Vybran-trhov-sluby-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ts0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
184Zoznam-prijmateov-v-rmci-OPBK-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
185Centrlny-register-poskytovateov-socilnych-sluiebCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
186Vysok-koly-zamestnanos-absolventovCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
187Vber-informcii-chovateovi-a-stanoviti-velstievCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
188Konjunkturlny-prieskum-v-obchode-kp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
189Centrlny-zoznam-Registrov-obnovenej-evidencie-pozemkovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
190Pracujci-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
191Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
192selnky-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
193Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
194Registre-prevdzkovateovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
195Daov-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
196Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-mesan-sp0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
197ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
198Databza-bioosvCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
199Register-jednotiek-priestorovho-rozdelenia-lesa-JPRLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
200Sie-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
201Databza-konench-rozhodnut-EKCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
202Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-Programu-cezhraninej-spoluprce-SR-R-2007-2013CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
203Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2009CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
204Chrnen-vtie-zemie-CHVU-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
205Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2010CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
206Zoznam-monitorovacch-zariaden-kamerovho-systmu-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
207Register-zdruen-astnkov-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
208Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2011CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
209Zoznamy-schvlenchpovolenchregistrovanch-prevdzkarn-vo-veterinrnej-oblastiCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
210Digitlna-mapa-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
211Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
212Diplomatick-mzeum-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
213Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
214Dotcie-V-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
215Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
216Dotcie-v-psobnosti-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
217Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
218Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
219Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
220Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
221Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osbCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
222Najspenejie-politick-strany-a-nezvisl-kandidti-poda-podielu-zvolench-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
223Faktry-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
224Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
225HC46-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-rodinnho-stavu-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
226Zloenie-zastupitestva-v-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
227HC48-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-domcnostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
228Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
229HC49-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
230Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
231HC56-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
232Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
233Mapa-podporench-projektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
234Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
235Prehad-podnikateskch-subjektov-ktorm-bolo-schvlen-poskytnutie-investinej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
236Zoznam-obstarvan-rezortu-2004-sastnosCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
237Prehad-implementanch-zvzkov-SR-v-oblasti-udskch-prv-a-mennCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
238Kandidti-ktor-neboli-zvolen-za-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
239Zoznam-dolch-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
240Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
241Zoznam-vystavench-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
242Register-chmenc-a-chmeliarskych-subjektovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
243Naplnenos-kl-a-monosti-tdiaCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
244Register-obhospodarovateov-lesa-ObhCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
245tatistika-o-leteckch-nehodch-poda-rokovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
246Zloenie-zastupitestviev-nezvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
247trukturlne-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
248Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
249stredn-evidencia-iadost-o-prerokovanie-uplatnenho-nroku-na-nhradu-kody-poda-zkona-5142003-Z-z-o-zodpovednosti-za-kodu-spsoben-pri-vkone-verejnej-moci-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
250Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-na-predsedu-Bratisl-samosprvneho-kraja-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
251FaktryCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
252Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
253Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
254Zmluvy-OSNCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
255Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
256Zoznam-asopisov-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
257Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
258Zoznam-vydanch-certifiktovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
259Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
260Zoznamy-poverench-veterinrnych-lekrov-na-vydvanie-pasov-spoloenskch-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
261Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
262Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
263Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
264Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
265Poet-poslancov-zvolench-do-obecnch-miestnych-mestskch-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-koalci-politickch-strn-a-nezvislch-kandidtov-v-obciach-mestch-mestskch-astiach-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
266Indexy-relnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0203msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
267Vsledky-volieb-v-mestch-Bratislava-a-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
268Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0103msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
269Zvolen-primtori-miest-Bratislava-a-Koice-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
270Priemern-mesan-mzda-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
271Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
272Register-zverejnench-faktr-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
273Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
274Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
275Otvoren-vldnutieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
276Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
277Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
278Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
279Poet-a-podiel-platnch-hlasov-a-platnch-prednostnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
280Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
281Zvolen-poslanci-Nrodnej-rady-Slovenskej-republikyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
282Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
283Plemenrsky-informan-systmCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
284Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
285as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
286Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
287Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
288Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
289Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
290Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
291Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-zaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
292Podiel-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
293Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
294Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
295Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
296Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
297Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
298Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
299Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
300Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
301as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
302Suhrnne-vysledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
303Prehad-uznanch-mnoiteskch-plch-za-prslun-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
304Zloenie-zastupitestvaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
305Prehad-prihlsench-mnoiteskch-plch-za-dan-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
306Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
307Prehady-nehnutenost-v-sprve-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
308Zvolen-starostovia-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
309Prehad-schvlenej-ttnej-pomoci-Individulne-prpady-ttnej-pomoci-a-schmy-ttnej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
310Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
311Prehad-vedcich-diplomatickch-misi-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
312Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
313Prpravky-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
314Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
315Register-mze-a-galri-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
316Zoznam-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
317Register-obvodnch-lesnch-radov-OLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
318Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
319Register-odbornch-lesnch-hospodrov-OLHCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
320Shrnn-vsledky-volieb-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
321Register-ovocinrskych-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
322Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-poslancov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
323Register-ovocnch-sadovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
324Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
325Register-patentovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
326Pridelenie-mandtov-politickm-stranmCC-BY-SAtatistick-rad-SR
327Register-prepravcov-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
328Zmenen-poradie-kandidtov-po-zohadnen-prednostnho-hlasovaniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
329Roenka-jarnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
330Prehad-kandidtov-ktor-sa-stali-nhradnkmiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
331Roenka-ovocie-aviniCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
332Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
333Roenka-ozimnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
334Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
335Rokovania-poradnch-orgnovCC-BY-SArad-vldy-SR
336Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
337Rokovania-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
338Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
339Rozbory-prpravkov-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
340Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
341Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
342Slovensk-hydrometeorologick-stavCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
343Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
344SLOVFIC-Sprva-a-vyuvanie-nrodnej-databanky-krmvCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
345Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
346tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-4CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
347Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
348tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-5CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
349Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
350tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-8CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
351Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
352tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-9CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
353Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
354tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-10CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
355as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
356tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-11CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
357Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
358tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-12CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
359Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
360tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1997CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
361Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
362tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1998CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
363Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
364tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1999CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
365Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
366tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2000CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
367Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
368tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2001CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
369Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
370tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2002CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
371Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
372tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2003CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
373Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
374tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2004CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
375Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
376tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2005CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
377Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
378tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2006CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
379Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
380tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2007CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
381Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
382tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
383Prehlad-objednvokCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
384Sdne-rozhodnutiaCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
385Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
386VP-KE-Prehad-faktr-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
387Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
388VP-KE-Prehad-objednvok-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
389Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-okresyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
390Metodick-usmerneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
391Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
392ObjednvkyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
393Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
394Oznmenia-o-rokovacom-konan-bez-zverejneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
395Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-obvodyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
396Rozhodnutia-o-kontroleCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
397Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-krajov-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
398Rozhodnutia-o-uloen-pokutyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
399Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
400ZmluvyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
401Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrsky-triedenie-podla-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
402Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-civilnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
403Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrskyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
404Zoznam-lenskch-prspevkovCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
405Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
406Zoznam-datasetov-ttnej-sprvyCC-BY-SArad-vldy-SR
407Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
408Zoznam-dopravnch-licenci-na-vykonvanie-pravidelnej-medzinrodnej-autobus-dopravy-vydanch-pre-slovenskch-dopravcovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
409HC51-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
410Zoznam-energetickch-audtorovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
411HC52-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
412Zoznam-evidovanch-typov-aplikanch-zariadenCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
413HC53-Byty-poda-typu-budovy-obvanosti-a-obdobia-vstavbyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
414Zoznam-faktrCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
415HC54-Obvan-byty-poda-typu-budovy-hustoty-obvanosti-potu-obytnch-miestnost-a-potu-obyvateovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
416Zoznam-knh-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
417HC55-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
418Zoznam-kninc-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
419Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
420Zoznam-schvlench-krmivrskych-podnikovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
421Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
422Zoznam-liekov-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
423Register-poovnch-revrov-PRCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
424Zoznam-dodvateov-mnoiteskho-materiluCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
425tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-2CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
426Zoznam-objednvokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
427Telefnny-zoznam-vedcich-predstaviteov-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
428Zoznam-organizci-v-psobnosti-MDVRR-SR-poda-hospodrskej-klasifikcieCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
429Vinohradncky-registerCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
430Zoznam-platnch-sluobnch-predpisov-MZVsEZ-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
431Vkaz-ouskladnen-jabk-a-hruiekCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
432Zoznam-poverench-skobnCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
433Zmluvy-o-njme-a-vpoike-nehnutenost-zverejovanch-na-webovej-strnke-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
434Zoznam-prevdzkovateov-hazardnch-hier-na-zklade-veobecnch-licenciCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
435Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-certifikan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
436Zoznam-riadiacich-zamestnancov-MZVaEZ-SR-pre-stredieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
437Zoznam-verejnho-obstarvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
438Zoznam-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
439Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-ROP-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
440Zoznam-sudcovCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
441Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
442Zoznam-supervzorovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
443Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
444Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
445Zoznam-vzjomne-uznanch-vrobkov-na-zklade-Nariadenia-Eurpskeho-parlamentu-aRady-7642008CC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
446Poet-nepretanch-sprv-FOCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
447Zoznam-zruench-sluobnch-predpisov-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
448Zoznamy-akreditovanch-subjektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
449Zoznamy-driteov-osveden-o-osobitnej-odbornej-spsobilosti-na-vykonvanie-pamiatkovho-vskumuCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
450Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarnCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
451Poet-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
452Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
453Vsledky-rezortnej-tatistiky-2012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
454Prehad-faktrCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
455innosti-retaurci-a-pohostinstiev-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0401msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
456Konjunkturlny-prieskum-v-stavebnctve-kp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
457Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-og3004rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
458Stavebn-produkcia-Stavebn-produkcia-podnikov-metda-st0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
459Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-za-obce-SR-og3007rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
460Register-zverejnench-zmlv-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
461Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
462Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
463Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
464Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
465Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
466Listina-registrovanch-odrdCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
467Podniky-poda-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3005rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
468Ekonomick-systm-ministersta-ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
469Podniky-poda-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-og3001rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
470Databza-iadost-o-dotcie-za-rok-2012CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
471Register-zamestnancov-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
472Obchodn-vestnkCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
473Zoznam-podlimitnch-a-podprahovch-zkaziek-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
474Poskytovanie-dotciCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
475Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
476Vkaz-o-vsledkoch-nslednch-finannch-kontrolCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
477Rapid-alert-system-Rchly-vstran-systm-pre-potraviny-a-krmivCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
478Register-lesnch-celkov-LCCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
479tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-1CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
480ivnostnci-poda-vybranch-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3002rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
481Uznesenia-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
482Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-decembru-minulho-roku-v-sp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
483Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-slubch-kp0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
484Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
485Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
486Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-trestnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
487Elektronick-formulre-na-PVSCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
488Index-priemyselnej-produkcie-vvoj-z-hadiska-podielu-jednotlivch-odvetv-pm0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
489Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
490Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
491Vvoj-indexov-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-tvrroky-sp0010qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
492Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-tdenn-sp0207tsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
493Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0015msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
494Cenov-indexy-priemyselnch-vrobcov-tuzemsko-december-2010100-pm0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
495Hodnoty-indiktora-ekonomickho-sentimentu-IES-a-jeho-zloiek-kp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
496Vstavba-a-bytok-bytov-st0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
497Indexy-za-poet-odpracovanch-hodn-zamestnancami-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
498Zamestnanci-vskumu-a-vvoja-vt0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
499Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
500Vdavky-na-vskum-a-vvoj-vt0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
501Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0008rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
502Inovcie-vt0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
503Indexy-za-nov-objednvky-zo-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0019msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
504Indexy-za-priemern-mesan-mzdu-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
505Zoznam-povinne-zverejovanch-faktrCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
506Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-mesan-kp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
507Indexy-nominlnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
508Nomincie-expertov-MZ-SR-pre-rok-2013CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
509Indexy-za-nov-objednvky-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0017msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
510Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-obchode-kp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
511Zoznamy-schvlench-prevdzkarni-na-ivone-vedajie-produktyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
512zemie-eurpskeho-vznamu-UEV-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
513Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-stavebnctve-kp0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
514Register-zverejnench-objednvok-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
515Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0016msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
516Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
517koly-a-kolsk-zariadeniaCC-BY-SAMesto-Preov
518Indexy-za-nov-objednvky-tuzemsko-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0018msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
519Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-sp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
520HC39-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
521Vekoplon-chrnen-zemia-VCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
522Indexy-za-zamestnanos-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
523HC40-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
524Nrodn-referenn-laboratriCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
525Nezamestnanos-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0101qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
526Bonitovan-pdno-ekologick-jednotky-BPEJCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
527Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-v-tuzemsku-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0013msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
528Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0007rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
529Centrlny-register-projektovCC-BY-SArad-vldy-SR
530Priemern-mesan-mzda-poda-odvetv-pr0205qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
531Vekoobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
532Daov-a-fiklne-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
533Minerlne-pramene-SRCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
534HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
535Konjunkturlny-prieskum-v-slubch-kp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
536HC50-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
537HC02-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
538Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
539HC57-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
540HC04-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
541Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-41-43-Stavebnctvo-st0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
542Listina-diplomatickho-zboruCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
543HC05-Skromn-domcnosti-poda-typu-vekosti-a-prvneho-dvodu-uvania-bytuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
544Evidencia-osveden-o-zskan-oprvnenia-na-projektovanie-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
545Zoznam-povinne-zverejovanch-objednvokCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
546HC06-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
547Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-tvrron-kp0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
548Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-INTRUKTORA-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
549HC07-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
550tvrron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
551Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0021msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
552HC08-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
553Maloplon-chrnen-zemia-MCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
554tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
555HC09-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
556Ubytovanie-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0301msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
557Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
558HC01-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
559Zoznam-obchodnch-prevdzok-v-meste-Preov-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
560Kandidti-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
561HC10-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
562Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
563HC11-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
564Shrnn-daje-hlasovania-v-referendeCC-BY-SAtatistick-rad-SR
565HC12-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-vekostnch-skupn-obc-postavenia-v-zamestnan-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
566Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
567HC13-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-zamestnania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
568Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
569Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestva-v-samosprvnych-krajoch-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
570Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
571HC14-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
572Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
573Agrofilm-Register-vaznch-filmov-medzinrodnho-festivaluCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
574HC15-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
575Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
576HC42-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-postavenia-v-domcnosti-a-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
577HC16-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
578Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
579Zoznam-udelench-individulnych-licenci-na-prevdzkovanie-hazardnch-hierCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
580HC17-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
581HC03-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
582Ekonomick-systm-ministerstva-FaktryCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
583HC18-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-rodinnho-stavu-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
584HC45-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-miesta-narodenia-a-ttnej-prslunostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
585Prehad-o-poskytnutch-nrodnch-podporchCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
586Zoznam-samoobslunch-platobnch-terminlovCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
587Poet-zriadench-elektronickch-schrnokCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
588Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-MBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
589Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-percentchCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
590Zoznam-datasetov-rezortu-MP-SR-pre-Portl-Otvorenych-DtCC-BYMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
591Poet-podan-prostrednctvom-sluby-Veobecn-agendaCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
592Podania-na-RSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
593Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
594Poet-aktivovanch-elektronickch-schrnok-na-doruovanieCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
595Prehad-poiadaviek-kontaktnho-centra-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
596Poet-nepretanch-sprv-OVMCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
597Poet-nepretanch-sprv-POCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
598Podania-na-ORSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
599Poet-sprv-zaslanch-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
600Poet-podan-na-PVS-sumrneCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
601Poet-identt-s-aspo-jednm-prihlsenmCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
602Poet-prstupov-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
603Poet-prstupov-na-PVS-za-deCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
604Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-nad-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
605Elektronick-sluby-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
606Zoznam-intitci-so-zriadenou-elektronickou-schrnkouCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.