European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagovsk

Total 606 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1VSP-zoznamy-dlnkovother-not-openVeobecn-zdravotn-poisova
2HC19-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
3Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SR-Kandidti-ktor-neboli-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
4Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
5HC20-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
6Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
7HC21-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
8Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
9tatistick-klasifikcia-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-2008CC-BY-SAtatistick-rad-SR
10HC22-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
11Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
12HC23-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-zamestnania-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
13Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
14HC24-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-odvetvia-ekonomickej-innosti-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
15Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
16HC25-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
17Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
18Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-tried-harmonizovanho-systmu-definitvne-daje-zo0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
19HC26-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
20Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
21Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okrskovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
22HC27-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
23Poet-a-podile-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
24Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
25HC28-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
26Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
27HC29-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
28Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
29HC30-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
30Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
31HC31-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
32Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
33HC32-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
34HC58-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
35Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
36HC33-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
37HC59-Typy-obydl-obvanch-bytovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
38Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
39HC34-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
40HC60-Byty-poda-obvanosti-a-typu-budovyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
41Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
42HC35-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
43Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
44HC36-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
45tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0006qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
46Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
47HC37-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
48Vekov-truktra-zvolench-poslancov-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
49Prvnick-osoby-poda-vybranch-prvnych-foriem-job-og3006rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
50HC38-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
51Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
52Jadrov-a-ist-inflcia-zmena-oproti-predchdzajcemu-obdobiu-v-sp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
53HC41-Obvan-byty-poda-formy-vlastnctva-potu-obyvateov-typu-budovy-potu-obytnch-miestnost-hustoty-obvanosti-systmu-dodvky-vody-toalety-kpene-a-typu-kreniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
54Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-predsedu-samosprvnych-krajov-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
55Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-v-roku-2014-zo0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
56HC44-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-postavenia-v-zamestnan-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekostnch-skupn-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
57Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
58Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-k-zkladu-priemer-roka-2005-100-sp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
59HC47-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
60Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
61Sald-mesanch-tvrronch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-priemysle-kp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
62tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0004qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
63Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
64Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0020msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
65Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
66Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
67Maloobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
68Vekov-truktra-zvolench-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
69Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-a-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
70Informcie-a-komunikcia-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ik0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
71Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
72Zvolen-primtori-miestCC-BY-SAtatistick-rad-SR
73Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-relatvne-daje-om0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
74Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedu-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
75Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
76tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-bench-cench-nu0005qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
77Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
78Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
79Predaj-a-oprava-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
80Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
81Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
82Zloenie-zastupitestviev-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
83Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
84Indiktor-ekonomickho-sentimentu-kp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
85Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
86Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-4CC-BY-SAtatistick-rad-SR
87Zloenie-zastupitestva-v-Bratislavskom-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
88Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-6CC-BY-SAtatistick-rad-SR
89Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-absoltne-daje-om0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
90Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
91Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
92Rchly-odhad-HDP-a-zamestnanosti-poda-ESA-2010-nu0001qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
93Vetci-kandidti-na-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
94Priemern-mesan-mzda-v-hospodrstve-SR-pr0204qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
95Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
96Poet-a-podiel-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
97Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
98Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-do0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
99Poet-a-podiel-poslancov-zvolench-do-mestskch-zastupitestiev-Bratislavy-a-Koc-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
100Spotrebitesk-barometer-kp0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
101Vsledky-volieb-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
102Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-pm0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
103Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
104Nov-objednvky-pm0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
105Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
106Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
107Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
108Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
109Spotrebn-k-2013-sp0011rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
110Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
111Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
112Spotrebn-k-2014-sp0012rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
113Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
114Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0009rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
115Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
116Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-v-sp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
117as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
118Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
119Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
120Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0014msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
121Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-5CC-BY-SAtatistick-rad-SR
122Indexy-zamestnanosti-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
123Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
124Zahranin-obchod-poda-mesiacov-zo0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
125Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-zo0004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
126Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0102msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
127Vybran-trhov-sluby-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ts0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
128Konjunkturlny-prieskum-v-obchode-kp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
129Pracujci-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
130Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
131Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-mesan-sp0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
132Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
133Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
134Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
135Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
136Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
137Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
138Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
139Najspenejie-politick-strany-a-nezvisl-kandidti-poda-podielu-zvolench-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
140Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
141HC46-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-rodinnho-stavu-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
142Zloenie-zastupitestva-v-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
143HC48-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-domcnostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
144Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
145HC49-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
146Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
147HC56-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
148Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
149Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
150Kandidti-ktor-neboli-zvolen-za-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
151Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
152Zloenie-zastupitestviev-nezvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
153Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
154Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-na-predsedu-Bratisl-samosprvneho-kraja-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
155Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
156Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
157Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
158Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
159Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
160Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
161Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
162Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
163Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
164Poet-poslancov-zvolench-do-obecnch-miestnych-mestskch-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-koalci-politickch-strn-a-nezvislch-kandidtov-v-obciach-mestch-mestskch-astiach-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
165Indexy-relnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0203msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
166Vsledky-volieb-v-mestch-Bratislava-a-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
167Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0103msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
168Zvolen-primtori-miest-Bratislava-a-Koice-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
169Priemern-mesan-mzda-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
170Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
171Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
172Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
173Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
174Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
175Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
176Poet-a-podiel-platnch-hlasov-a-platnch-prednostnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
177Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
178Zvolen-poslanci-Nrodnej-rady-Slovenskej-republikyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
179Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
180Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
181as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
182Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
183Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
184Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
185Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
186Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
187Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-zaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
188Podiel-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
189Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
190Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
191Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
192Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
193Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
194Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
195Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
196Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
197as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
198Suhrnne-vysledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
199Zloenie-zastupitestvaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
200Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
201Zvolen-starostovia-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
202Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
203Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
204Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
205Zoznam-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
206Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
207Shrnn-vsledky-volieb-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
208Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-poslancov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
209Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
210Pridelenie-mandtov-politickm-stranmCC-BY-SAtatistick-rad-SR
211Zmenen-poradie-kandidtov-po-zohadnen-prednostnho-hlasovaniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
212Prehad-kandidtov-ktor-sa-stali-nhradnkmiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
213Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
214Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
215Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
216Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
217Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
218Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
219Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
220Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
221Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
222Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
223Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
224Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
225as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
226Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
227Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
228Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
229Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
230Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
231Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
232Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
233Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
234Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
235Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
236Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
237Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
238Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
239Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
240Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
241Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-okresyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
242Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
243Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
244Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-obvodyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
245Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-krajov-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
246Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
247Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrsky-triedenie-podla-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
248Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrskyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
249Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
250Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
251HC51-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
252HC52-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
253HC53-Byty-poda-typu-budovy-obvanosti-a-obdobia-vstavbyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
254HC54-Obvan-byty-poda-typu-budovy-hustoty-obvanosti-potu-obytnch-miestnost-a-potu-obyvateovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
255HC55-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
256Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
257Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
258Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
259Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
260Poet-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
261Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
262innosti-retaurci-a-pohostinstiev-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0401msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
263Konjunkturlny-prieskum-v-stavebnctve-kp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
264Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-og3004rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
265Stavebn-produkcia-Stavebn-produkcia-podnikov-metda-st0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
266Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-za-obce-SR-og3007rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
267Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
268Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
269Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
270Podniky-poda-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3005rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
271Podniky-poda-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-og3001rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
272Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
273ivnostnci-poda-vybranch-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3002rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
274Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-decembru-minulho-roku-v-sp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
275Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-slubch-kp0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
276Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
277Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
278Index-priemyselnej-produkcie-vvoj-z-hadiska-podielu-jednotlivch-odvetv-pm0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
279Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
280Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
281Vvoj-indexov-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-tvrroky-sp0010qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
282Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-tdenn-sp0207tsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
283Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0015msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
284Cenov-indexy-priemyselnch-vrobcov-tuzemsko-december-2010100-pm0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
285Hodnoty-indiktora-ekonomickho-sentimentu-IES-a-jeho-zloiek-kp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
286Vstavba-a-bytok-bytov-st0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
287Indexy-za-poet-odpracovanch-hodn-zamestnancami-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
288Zamestnanci-vskumu-a-vvoja-vt0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
289Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
290Vdavky-na-vskum-a-vvoj-vt0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
291Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0008rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
292Inovcie-vt0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
293Indexy-za-nov-objednvky-zo-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0019msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
294Indexy-za-priemern-mesan-mzdu-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
295Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-mesan-kp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
296Indexy-nominlnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
297Indexy-za-nov-objednvky-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0017msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
298Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-obchode-kp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
299Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-stavebnctve-kp0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
300Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0016msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
301Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
302Indexy-za-nov-objednvky-tuzemsko-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0018msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
303Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-sp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
304HC39-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
305Indexy-za-zamestnanos-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
306HC40-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
307Nezamestnanos-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0101qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
308Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-v-tuzemsku-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0013msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
309Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0007rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
310Priemern-mesan-mzda-poda-odvetv-pr0205qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
311Vekoobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
312HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
313Konjunkturlny-prieskum-v-slubch-kp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
314HC50-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
315HC02-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
316Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
317HC57-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
318HC04-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
319Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-41-43-Stavebnctvo-st0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
320HC05-Skromn-domcnosti-poda-typu-vekosti-a-prvneho-dvodu-uvania-bytuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
321HC06-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
322Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-tvrron-kp0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
323HC07-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
324tvrron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
325Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0021msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
326HC08-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
327tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
328HC09-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
329Ubytovanie-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0301msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
330Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
331HC01-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
332Kandidti-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
333HC10-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
334Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
335HC11-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
336Shrnn-daje-hlasovania-v-referendeCC-BY-SAtatistick-rad-SR
337HC12-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-vekostnch-skupn-obc-postavenia-v-zamestnan-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
338Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
339HC13-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-zamestnania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
340Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
341Zoznam-datasetovCC0tatistick-rad-SR
342Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestva-v-samosprvnych-krajoch-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
343Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
344HC14-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
345Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
346HC15-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
347Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
348HC42-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-postavenia-v-domcnosti-a-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
349HC16-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
350Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
351HC17-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
352HC03-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
353HC18-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-rodinnho-stavu-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
354HC45-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-miesta-narodenia-a-ttnej-prslunostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
355Spravodajca-odrodovho-skobnctva-Slovenskej-republikyCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
356KSP-registran-informan-systm-RISCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
357Produkcia-ovociaCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
358Register-inpeknch-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
359Registre-prevdzkovateovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
360Databza-bioosvCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
361Register-chmenc-a-chmeliarskych-subjektovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
362Zoznam-vydanch-certifiktovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
363Prehad-uznanch-mnoiteskch-plch-za-prslun-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
364Prehad-prihlsench-mnoiteskch-plch-za-dan-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
365Prpravky-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
366Register-ovocinrskych-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
367Register-ovocnch-sadovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
368Roenka-jarnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
369Roenka-ovocie-aviniCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
370Roenka-ozimnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
371Rozbory-prpravkov-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
372Zoznam-faktrCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
373Zoznam-schvlench-krmivrskych-podnikovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
374Zoznam-dodvateov-mnoiteskho-materiluCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
375Zoznam-objednvokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
376Vinohradncky-registerCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
377Vkaz-ouskladnen-jabk-a-hruiekCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
378Zoznam-vzjomne-uznanch-vrobkov-na-zklade-Nariadenia-Eurpskeho-parlamentu-aRady-7642008CC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
379Listina-registrovanch-odrdCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
380SK-NICother-not-openSK-NIC
381Centrlny-register-zmlvCC-BY-SArad-vldy-SR
382Dotcie-V-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
383Rokovania-poradnch-orgnovCC-BY-SArad-vldy-SR
384Rokovania-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
385Zoznam-datasetov-ttnej-sprvyCC-BY-SArad-vldy-SR
386Uznesenia-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
387Centrlny-register-projektovCC-BY-SArad-vldy-SR
388FaktryCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
389Metodick-usmerneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
390ObjednvkyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
391Oznmenia-o-rokovacom-konan-bez-zverejneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
392Rozhodnutia-o-kontroleCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
393Rozhodnutia-o-uloen-pokutyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
394ZmluvyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
395Centrlny-register-geodetovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
396Centrlny-zoznam-Registrov-obnovenej-evidencie-pozemkovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
397Nrodn-rada-Slovenskej-republikylicense-not-specifiedNrodn-rada-Slovenskej-Republiky
398Register-obvodnch-lesnch-radov-v-sdle-kraja-pvodnch-KLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
399Register-poovnckych-organizci-POCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
400Register-jednotiek-priestorovho-rozdelenia-lesa-JPRLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
401Register-obhospodarovateov-lesa-ObhCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
402Register-obvodnch-lesnch-radov-OLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
403Register-odbornch-lesnch-hospodrov-OLHCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
404Register-poovnch-revrov-PRCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
405Register-lesnch-celkov-LCCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
406Zoznam-samoobslunch-platobnch-terminlovCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
407Poet-zriadench-elektronickch-schrnokCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
408Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-MBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
409Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-percentchCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
410Poet-podan-prostrednctvom-sluby-Veobecn-agendaCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
411Podania-na-RSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
412Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
413Poet-aktivovanch-elektronickch-schrnok-na-doruovanieCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
414Prehad-poiadaviek-kontaktnho-centra-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
415Poet-nepretanch-sprv-FOCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
416Poet-nepretanch-sprv-OVMCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
417Poet-nepretanch-sprv-POCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
418Podania-na-ORSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
419Poet-sprv-zaslanch-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
420Poet-podan-na-PVS-sumrneCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
421Poet-identt-s-aspo-jednm-prihlsenmCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
422Poet-prstupov-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
423Poet-prstupov-na-PVS-za-deCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
424Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-nad-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
425Elektronick-formulre-na-PVSCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
426Elektronick-sluby-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
427Zoznam-intitci-so-zriadenou-elektronickou-schrnkouCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
428Stav-integrci-na-PVSCC0Nrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
429Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-pecializan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
430Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-tudijn-programy-sstavnho-vzdelvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
431Zoznam-dietetickch-potravn-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
432Sie-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
433Zoznam-liekov-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
434Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-certifikan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
435Zoznam-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
436Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
437Nomincie-expertov-MZ-SR-pre-rok-2013CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
438Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-INTRUKTORA-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
439Databza-konench-rozhodnut-EKCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
440Diplomatick-mzeum-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
441Dotcie-v-psobnosti-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
442Prehad-implementanch-zvzkov-SR-v-oblasti-udskch-prv-a-mennCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
443Zoznam-dolch-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
444Zoznam-vystavench-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
445Zmluvy-OSNCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
446Otvoren-vldnutieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
447Prehad-vedcich-diplomatickch-misi-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
448Zoznam-lenskch-prspevkovCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
449Zoznam-platnch-sluobnch-predpisov-MZVsEZ-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
450Zoznam-riadiacich-zamestnancov-MZVaEZ-SR-pre-stredieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
451Zoznam-zruench-sluobnch-predpisov-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
452Listina-diplomatickho-zboruCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
453tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-3CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
454TATISTIKY-DOKLADOV-A-EVIDENCIlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
455REGISTER-ADRIESlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
456TATISTIKA-KRIMINALITYlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
457Pln-zverejovania-datasetov-na-rok-2015-za-MV-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
458tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-4CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
459tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-5CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
460tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-8CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
461tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-9CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
462tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-10CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
463tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-11CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
464tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-12CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
465tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1997CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
466tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1998CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
467tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1999CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
468tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2000CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
469tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2001CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
470tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2002CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
471tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2003CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
472tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2004CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
473tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2005CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
474tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2006CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
475tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2007CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
476tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
477tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-2CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
478Ekonomick-systm-ministersta-ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
479tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-1CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
480Ekonomick-systm-ministerstva-FaktryCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
481Sdne-rozhodnutiaCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
482Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-civilnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
483Zoznam-sudcovCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
484Obchodn-vestnkCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
485Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-trestnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
486Centrlny-register-poskytovateov-socilnych-sluiebCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
487Mapa-podporench-projektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
488Zoznam-supervzorovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
489Zoznamy-akreditovanch-subjektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
490Poskytovanie-dotciCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
491Register-pdnych-blokov-Land-Parcel-Identification-SystemCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
492Databza-zrealizovanch-projektov-z-Osi-3-a-Osi-4-PRV-SR-2007-2013-zaregistrovanch-do-Agentry-pre-rozvoj-vidiekaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
493Centrlna-evidencia-hospodrskych-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
494Zoznam-prijmateov-v-rmci-OPBK-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
495Vber-informcii-chovateovi-a-stanoviti-velstievCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
496Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-Programu-cezhraninej-spoluprce-SR-R-2007-2013CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
497Register-zdruen-astnkov-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
498Zoznamy-schvlenchpovolenchregistrovanch-prevdzkarn-vo-veterinrnej-oblastiCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
499Faktry-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
500Zoznam-asopisov-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
501Zoznamy-poverench-veterinrnych-lekrov-na-vydvanie-pasov-spoloenskch-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
502Plemenrsky-informan-systmCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
503Register-prepravcov-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
504SLOVFIC-Sprva-a-vyuvanie-nrodnej-databanky-krmvCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
505VP-KE-Prehad-faktr-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
506VP-KE-Prehad-objednvok-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
507Zoznam-evidovanch-typov-aplikanch-zariadenCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
508Zoznam-knh-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
509Zoznam-verejnho-obstarvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
510Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-ROP-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
511Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarnCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
512Vsledky-rezortnej-tatistiky-2012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
513Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
514Vkaz-o-vsledkoch-nslednch-finannch-kontrolCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
515Rapid-alert-system-Rchly-vstran-systm-pre-potraviny-a-krmivCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
516Vsledky-rezortnej-tatistiky-2014license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
517Vsledky-rezortnej-tatistiky-2015license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
518Vsledky-rezortnej-tatistiky-2013license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
519Zoznamy-schvlench-prevdzkarni-na-ivone-vedajie-produktyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
520Nrodn-referenn-laboratriCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
521Bonitovan-pdno-ekologick-jednotky-BPEJCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
522Evidencia-osveden-o-zskan-oprvnenia-na-projektovanie-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
523Agrofilm-Register-vaznch-filmov-medzinrodnho-festivaluCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
524Prehad-o-poskytnutch-nrodnch-podporchCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
525ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
526Zoznam-obstarvan-rezortu-2004-sastnosCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
527Zoznam-podlimitnch-a-podprahovch-zkaziek-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
528Adresr-poberateov-povinnch-vtlakovCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
529Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2009CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
530Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2010CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
531Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2011CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
532Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osbCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
533Register-mze-a-galri-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
534Zoznam-kninc-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
535Zoznamy-driteov-osveden-o-osobitnej-odbornej-spsobilosti-na-vykonvanie-pamiatkovho-vskumuCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
536Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
537Databza-iadost-o-dotcie-za-rok-2012CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
538Zoznam-datasetov-MK-SR-a-rezortnch-organizci-MK-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kultry-SR
539Vysok-koly-zamestnanos-absolventovCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
540selnky-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
541Dotcia-verejnej-vysokej-kole-zo-ttneho-rozpotu-z-kapitoly-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
542Digitlna-mapa-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
543Zoznam-datasetov-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
544Naplnenos-kl-a-monosti-tdiaCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
545Vldne-tipendi-Poet-umiestnench-tudentov-poda-krajnlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
546Databza-uebnch-zdrojov-pre-iakov-z-marginalizovanch-rmskych-komuntlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
547Register-zamestnancov-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
548Studyabroad-Prehad-potu-prijatch-vyslanch-obanov-na-erasmus-pobytochlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
549Zoznam-absolventov-kontinulneho-vzdelvania-v-projekte-MRK1license-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
550Chrnen-vtie-zemie-CHVU-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
551Zoznam-datasetov-rezortu-MP-SR-pre-Portl-Otvorenych-DtCC-BYMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
552Slovensk-hydrometeorologick-stavCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
553zemie-eurpskeho-vznamu-UEV-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
554Vekoplon-chrnen-zemia-VCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
555Chrnen-stromy-CHSttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-stromyother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
556Environmentlne-zaeother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
557Minerlne-pramene-SRCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
558Maloplon-chrnen-zemia-MCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
559Zoznam-vydanch-osveden-o-slade-investinho-zmeru-s-dlhodobou-koncepciou-energetickej-politikyCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
560Prehad-podnikateskch-subjektov-ktorm-bolo-schvlen-poskytnutie-investinej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
561Register-patentovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
562Zoznam-energetickch-audtorovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
563Zmluvy-o-njme-a-vpoike-nehnutenost-zverejovanch-na-webovej-strnke-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
564Zoznam-povinne-zverejovanch-faktrCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
565Zoznam-povinne-zverejovanch-objednvokCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
566seky-a-agendy-verejnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
567ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
568ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
569Evidencia-nehnutenho-majetku-MF-SRCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
570Makroekonomick-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
571Agendy-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
572Dotcie-poskytnut-z-kapitoly-VPSCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
573Agendy-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
574Daov-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
575eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
576eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
577trukturlne-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
578stredn-evidencia-iadost-o-prerokovanie-uplatnenho-nroku-na-nhradu-kody-poda-zkona-5142003-Z-z-o-zodpovednosti-za-kodu-spsoben-pri-vkone-verejnej-moci-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
579Prehad-schvlenej-ttnej-pomoci-Individulne-prpady-ttnej-pomoci-a-schmy-ttnej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
580Zoznam-poverench-skobnCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
581Zoznam-prevdzkovateov-hazardnch-hier-na-zklade-veobecnch-licenciCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
582Daov-a-fiklne-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
583Export-sluieb-ISCC0Ministerstvo-financi-SR
584Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
585eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
586ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
587Zoznam-udelench-individulnych-licenci-na-prevdzkovanie-hazardnch-hierCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
588PSlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
589tatistika-o-leteckch-nehodch-poda-rokovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
590Prehady-nehnutenost-v-sprve-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
591Zoznam-dopravnch-licenci-na-vykonvanie-pravidelnej-medzinrodnej-autobus-dopravy-vydanch-pre-slovenskch-dopravcovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
592Telefnny-zoznam-vedcich-predstaviteov-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
593Zoznam-organizci-v-psobnosti-MDVRR-SR-poda-hospodrskej-klasifikcieCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
594Zoznam-datasetovlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
595Register-dotci-mesta-od-112012-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
596Zoznam-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
597Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
598Zoznam-monitorovacch-zariaden-kamerovho-systmu-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
599Register-zverejnench-faktr-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
600Register-zverejnench-zmlv-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
601Register-zverejnench-objednvok-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
602koly-a-kolsk-zariadeniaCC-BY-SAMesto-Preov
603Zoznam-obchodnch-prevdzok-v-meste-Preov-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
604Prehlad-objednvokCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
605Prehad-faktrCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
606Lesncky-GISother-not-open

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.