European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagovsk

Total 606 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Zvolen-starostovia-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
2Zvolen-primtori-miest-Bratislava-a-Koice-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
3Zvolen-primtori-miestCC-BY-SAtatistick-rad-SR
4Zvolen-poslanci-Nrodnej-rady-Slovenskej-republikyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
5Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
6Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
7Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
8Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarnCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
9Zoznamy-schvlenchpovolenchregistrovanch-prevdzkarn-vo-veterinrnej-oblastiCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
10Zoznamy-schvlench-prevdzkarni-na-ivone-vedajie-produktyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
11Zoznamy-poverench-veterinrnych-lekrov-na-vydvanie-pasov-spoloenskch-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
12Zoznamy-driteov-osveden-o-osobitnej-odbornej-spsobilosti-na-vykonvanie-pamiatkovho-vskumuCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
13Zoznamy-akreditovanch-subjektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
14Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
15Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
16Zoznam-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
17Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
18Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
19Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
20Zoznam-zruench-sluobnch-predpisov-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
21Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-ROP-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
22Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-Programu-cezhraninej-spoluprce-SR-R-2007-2013CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
23Zoznam-vzjomne-uznanch-vrobkov-na-zklade-Nariadenia-Eurpskeho-parlamentu-aRady-7642008CC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
24Zoznam-vystavench-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
25Zoznam-vydanch-osveden-o-slade-investinho-zmeru-s-dlhodobou-koncepciou-energetickej-politikyCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
26Zoznam-vydanch-certifiktovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
27Zoznam-verejnho-obstarvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
28Zoznam-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
29Zoznam-udelench-individulnych-licenci-na-prevdzkovanie-hazardnch-hierCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
30Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
31Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-INTRUKTORA-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
32Zoznam-supervzorovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
33Zoznam-sudcovCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
34Zoznam-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
35Zoznam-schvlench-krmivrskych-podnikovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
36Zoznam-samoobslunch-platobnch-terminlovCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
37Zoznam-riadiacich-zamestnancov-MZVaEZ-SR-pre-stredieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
38Zoznam-prijmateov-v-rmci-OPBK-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
39Zoznam-prevdzkovateov-hazardnch-hier-na-zklade-veobecnch-licenciCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
40Zoznam-povinne-zverejovanch-objednvokCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
41Zoznam-povinne-zverejovanch-faktrCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
42Zoznam-poverench-skobnCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
43Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-trestnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
44Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-civilnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
45Zoznam-podlimitnch-a-podprahovch-zkaziek-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
46Zoznam-platnch-sluobnch-predpisov-MZVsEZ-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
47Zoznam-organizci-v-psobnosti-MDVRR-SR-poda-hospodrskej-klasifikcieCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
48Zoznam-obstarvan-rezortu-2004-sastnosCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
49Zoznam-objednvokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
50Zoznam-obchodnch-prevdzok-v-meste-Preov-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
51Zoznam-monitorovacch-zariaden-kamerovho-systmu-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
52Zoznam-liekov-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
53Zoznam-lenskch-prspevkovCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
54Zoznam-kninc-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
55Zoznam-knh-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
56Zoznam-intitci-so-zriadenou-elektronickou-schrnkouCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
57Zoznam-faktrCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
58Zoznam-evidovanch-typov-aplikanch-zariadenCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
59Zoznam-energetickch-audtorovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
60Zoznam-dopravnch-licenci-na-vykonvanie-pravidelnej-medzinrodnej-autobus-dopravy-vydanch-pre-slovenskch-dopravcovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
61Zoznam-dolch-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
62Zoznam-dodvateov-mnoiteskho-materiluCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
63Zoznam-dietetickch-potravn-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
64Zoznam-datasetov-ttnej-sprvyCC-BY-SArad-vldy-SR
65Zoznam-datasetov-rezortu-MP-SR-pre-Portl-Otvorenych-DtCC-BYMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
66Zoznam-datasetov-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
67Zoznam-datasetov-MK-SR-a-rezortnch-organizci-MK-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kultry-SR
68Zoznam-datasetovCC0tatistick-rad-SR
69Zoznam-datasetovlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
70Zoznam-asopisov-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
71Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-tudijn-programy-sstavnho-vzdelvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
72Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-pecializan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
73Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-certifikan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
74Zoznam-absolventov-kontinulneho-vzdelvania-v-projekte-MRK1license-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
75Zmluvy-OSNCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
76Zmluvy-o-njme-a-vpoike-nehnutenost-zverejovanch-na-webovej-strnke-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
77ZmluvyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
78Zmenen-poradie-kandidtov-po-zohadnen-prednostnho-hlasovaniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
79Zloenie-zastupitestviev-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
80Zloenie-zastupitestviev-nezvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
81Zloenie-zastupitestva-v-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
82Zloenie-zastupitestva-v-Bratislavskom-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
83Zloenie-zastupitestvaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
84Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-relatvne-daje-om0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
85Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-absoltne-daje-om0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
86zemie-eurpskeho-vznamu-UEV-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
87Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-percentchCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
88Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-MBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
89Zamestnanci-vskumu-a-vvoja-vt0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
90Zahranin-obchod-poda-mesiacov-zo0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
91Vysok-koly-zamestnanos-absolventovCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
92Vybran-trhov-sluby-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ts0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
93Vvoj-indexov-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-tvrroky-sp0010qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
94Vstavba-a-bytok-bytov-st0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
95VSP-zoznamy-dlnkovother-not-openVeobecn-zdravotn-poisova
96Vsledky-volieb-v-mestch-Bratislava-a-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
97Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
98Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
99Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
100Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
101Vsledky-volieb-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
102Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
103Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
104Vsledky-rezortnej-tatistiky-2015license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
105Vsledky-rezortnej-tatistiky-2014license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
106Vsledky-rezortnej-tatistiky-2013license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
107Vsledky-rezortnej-tatistiky-2012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
108Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
109Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
110Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
111Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrsky-triedenie-podla-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
112Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrskyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
113Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
114Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okrskovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
115Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
116Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
117Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
118Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
119Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
120Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
121Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
122Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-okresyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
123Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-obvodyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
124Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
125Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
126Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
127Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-6CC-BY-SAtatistick-rad-SR
128Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-5CC-BY-SAtatistick-rad-SR
129Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-4CC-BY-SAtatistick-rad-SR
130Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
131Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
132Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
133VP-KE-Prehad-objednvok-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
134VP-KE-Prehad-faktr-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
135Vldne-tipendi-Poet-umiestnench-tudentov-poda-krajnlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
136Vkaz-ouskladnen-jabk-a-hruiekCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
137Vkaz-o-vsledkoch-nslednch-finannch-kontrolCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
138Vinohradncky-registerCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
139Vetci-kandidti-na-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
140Vekov-truktra-zvolench-poslancov-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
141Vekov-truktra-zvolench-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
142Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedu-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
143Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
144Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
145Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
146Vekoplon-chrnen-zemia-VCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
147Vekoobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
148Vdavky-na-vskum-a-vvoj-vt0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
149Vber-informcii-chovateovi-a-stanoviti-velstievCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
150Uznesenia-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
151Ubytovanie-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0301msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
152tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0004qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
153tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
154tvrron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
155tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0006qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
156tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-bench-cench-nu0005qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
157trukturlne-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
158Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-pm0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
159Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-do0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
160Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-41-43-Stavebnctvo-st0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
161Telefnny-zoznam-vedcich-predstaviteov-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
162TATISTIKY-DOKLADOV-A-EVIDENCIlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
163tatistika-o-leteckch-nehodch-poda-rokovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
164tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
165tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2007CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
166tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2006CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
167tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2005CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
168tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2004CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
169tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2003CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
170tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2002CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
171tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2001CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
172tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2000CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
173tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1999CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
174tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1998CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
175tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1997CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
176tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-5CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
177tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-4CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
178tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-3CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
179tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-2CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
180tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-1CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
181tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-9CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
182tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-8CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
183tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-12CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
184tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-11CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
185tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-10CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
186TATISTIKA-KRIMINALITYlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
187tatistick-klasifikcia-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-2008CC-BY-SAtatistick-rad-SR
188Suhrnne-vysledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
189Studyabroad-Prehad-potu-prijatch-vyslanch-obanov-na-erasmus-pobytochlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
190stredn-evidencia-iadost-o-prerokovanie-uplatnenho-nroku-na-nhradu-kody-poda-zkona-5142003-Z-z-o-zodpovednosti-za-kodu-spsoben-pri-vkone-verejnej-moci-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
191Stavebn-produkcia-Stavebn-produkcia-podnikov-metda-st0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
192Stav-integrci-na-PVSCC0Nrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
193Spravodajca-odrodovho-skobnctva-Slovenskej-republikyCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
194Spotrebn-k-2014-sp0012rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
195Spotrebn-k-2013-sp0011rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
196Spotrebitesk-barometer-kp0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
197SLOVFIC-Sprva-a-vyuvanie-nrodnej-databanky-krmvCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
198Slovensk-hydrometeorologick-stavCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
199SK-NICother-not-openSK-NIC
200Sie-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
201Shrnn-vsledky-volieb-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
202Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
203Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
204Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
205Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
206Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
207Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-predsedu-samosprvnych-krajov-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
208Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-na-predsedu-Bratisl-samosprvneho-kraja-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
209Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
210Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
211Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
212Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
213Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
214Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
215Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
216Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
217Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
218Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
219Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
220Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
221Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
222Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
223Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
224Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
225Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
226Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
227Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
228Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
229Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
230Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
231Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
232Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
233Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
234Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
235Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
236Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
237Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
238Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
239Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
240Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-a-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
241Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SR-Kandidti-ktor-neboli-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
242Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
243Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
244Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
245Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
246Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
247Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
248Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
249Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
250Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
251Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
252Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
253Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
254Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
255Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
256Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-krajov-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
257Shrnn-daje-hlasovania-v-referendeCC-BY-SAtatistick-rad-SR
258selnky-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
259seky-a-agendy-verejnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
260Sdne-rozhodnutiaCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
261Sald-mesanch-tvrronch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-priemysle-kp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
262Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-stavebnctve-kp0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
263Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-slubch-kp0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
264Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-obchode-kp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
265Rozhodnutia-o-uloen-pokutyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
266Rozhodnutia-o-kontroleCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
267Rozbory-prpravkov-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
268Rokovania-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
269Rokovania-poradnch-orgnovCC-BY-SArad-vldy-SR
270Roenka-ozimnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
271Roenka-ovocie-aviniCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
272Roenka-jarnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
273Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0009rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
274Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0008rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
275Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0007rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
276Registre-prevdzkovateovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
277Register-zverejnench-zmlv-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
278Register-zverejnench-objednvok-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
279Register-zverejnench-faktr-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
280Register-zdruen-astnkov-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
281Register-zamestnancov-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
282Register-prepravcov-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
283Register-poovnckych-organizci-POCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
284Register-poovnch-revrov-PRCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
285Register-pdnych-blokov-Land-Parcel-Identification-SystemCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
286Register-patentovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
287Register-ovocnch-sadovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
288Register-ovocinrskych-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
289Register-odbornch-lesnch-hospodrov-OLHCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
290Register-obvodnch-lesnch-radov-v-sdle-kraja-pvodnch-KLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
291Register-obvodnch-lesnch-radov-OLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
292Register-obhospodarovateov-lesa-ObhCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
293Register-mze-a-galri-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
294Register-lesnch-celkov-LCCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
295Register-jednotiek-priestorovho-rozdelenia-lesa-JPRLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
296Register-inpeknch-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
297Register-dotci-mesta-od-112012-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
298Register-chmenc-a-chmeliarskych-subjektovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
299REGISTER-ADRIESlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
300Rchly-odhad-HDP-a-zamestnanosti-poda-ESA-2010-nu0001qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
301Rapid-alert-system-Rchly-vstran-systm-pre-potraviny-a-krmivCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
302PSlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
303Prvnick-osoby-poda-vybranch-prvnych-foriem-job-og3006rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
304Prpravky-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
305Produkcia-ovociaCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
306Priemern-mesan-mzda-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
307Priemern-mesan-mzda-v-hospodrstve-SR-pr0204qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
308Priemern-mesan-mzda-poda-odvetv-pr0205qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
309Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-tdenn-sp0207tsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
310Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-mesan-sp0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
311Pridelenie-mandtov-politickm-stranmCC-BY-SAtatistick-rad-SR
312Prehlad-objednvokCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
313Prehady-nehnutenost-v-sprve-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
314Prehad-vedcich-diplomatickch-misi-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
315Prehad-uznanch-mnoiteskch-plch-za-prslun-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
316Prehad-schvlenej-ttnej-pomoci-Individulne-prpady-ttnej-pomoci-a-schmy-ttnej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
317Prehad-prihlsench-mnoiteskch-plch-za-dan-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
318Prehad-poiadaviek-kontaktnho-centra-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
319Prehad-podnikateskch-subjektov-ktorm-bolo-schvlen-poskytnutie-investinej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
320Prehad-o-poskytnutch-nrodnch-podporchCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
321Prehad-kandidtov-ktor-sa-stali-nhradnkmiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
322Prehad-implementanch-zvzkov-SR-v-oblasti-udskch-prv-a-mennCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
323Prehad-faktrCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
324Predaj-a-oprava-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
325Pracujci-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
326Poskytovanie-dotciCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
327Poet-zriadench-elektronickch-schrnokCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
328Poet-sprv-zaslanch-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
329Poet-prstupov-na-PVS-za-deCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
330Poet-prstupov-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
331Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestva-v-samosprvnych-krajoch-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
332Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
333Poet-poslancov-zvolench-do-obecnch-miestnych-mestskch-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-koalci-politickch-strn-a-nezvislch-kandidtov-v-obciach-mestch-mestskch-astiach-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
334Poet-podan-prostrednctvom-sluby-Veobecn-agendaCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
335Poet-podan-na-PVS-sumrneCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
336Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
337Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
338Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
339Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
340Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-poslancov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
341Poet-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
342Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
343Poet-nepretanch-sprv-POCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
344Poet-nepretanch-sprv-OVMCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
345Poet-nepretanch-sprv-FOCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
346Poet-identt-s-aspo-jednm-prihlsenmCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
347Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-nad-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
348Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
349Poet-aktivovanch-elektronickch-schrnok-na-doruovanieCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
350Poet-a-podile-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
351Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
352Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
353Poet-a-podiel-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
354Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
355Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
356Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
357Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
358Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
359Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
360Poet-a-podiel-poslancov-zvolench-do-mestskch-zastupitestiev-Bratislavy-a-Koc-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
361Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
362Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
363Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
364Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
365Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
366Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
367Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
368Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
369Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
370Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
371Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
372Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
373Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
374Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
375Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
376Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
377Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
378Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
379Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
380Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
381Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
382Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
383Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
384Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
385Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
386Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
387Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
388Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
389Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
390Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
391Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
392Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
393Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
394Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
395Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
396Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
397Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
398Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
399Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
400Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
401Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
402Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
403Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
404Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
405Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
406Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-zaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
407Poet-a-podiel-platnch-hlasov-a-platnch-prednostnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
408Podniky-poda-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-og3001rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
409Podniky-poda-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3005rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
410Podiel-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
411Podania-na-RSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
412Podania-na-ORSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
413Pln-zverejovania-datasetov-na-rok-2015-za-MV-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
414Plemenrsky-informan-systmCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
415Oznmenia-o-rokovacom-konan-bez-zverejneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
416Otvoren-vldnutieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
417Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
418ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
419ObjednvkyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
420Obchodn-vestnkCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
421Nrodn-referenn-laboratriCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
422Nrodn-rada-Slovenskej-republikylicense-not-specifiedNrodn-rada-Slovenskej-Republiky
423Nov-objednvky-pm0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
424Nomincie-expertov-MZ-SR-pre-rok-2013CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
425Nezamestnanos-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0101qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
426Naplnenos-kl-a-monosti-tdiaCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
427Najspenejie-politick-strany-a-nezvisl-kandidti-poda-podielu-zvolench-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
428Minerlne-pramene-SRCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
429Metodick-usmerneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
430Mapa-podporench-projektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
431Maloplon-chrnen-zemia-MCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
432Maloobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
433Makroekonomick-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
434Listina-registrovanch-odrdCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
435Listina-diplomatickho-zboruCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
436Lesncky-GISother-not-open
437KSP-registran-informan-systm-RISCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
438Konjunkturlny-prieskum-v-stavebnctve-kp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
439Konjunkturlny-prieskum-v-slubch-kp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
440Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-tvrron-kp0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
441Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-mesan-kp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
442Konjunkturlny-prieskum-v-obchode-kp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
443koly-a-kolsk-zariadeniaCC-BY-SAMesto-Preov
444Kandidti-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
445Kandidti-ktor-neboli-zvolen-za-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
446Jadrov-a-ist-inflcia-zmena-oproti-predchdzajcemu-obdobiu-v-sp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
447Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-v-sp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
448Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-decembru-minulho-roku-v-sp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
449ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
450ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
451ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
452ivnostnci-poda-vybranch-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3002rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
453Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
454Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
455Inovcie-vt0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
456innosti-retaurci-a-pohostinstiev-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0401msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
457Informcie-a-komunikcia-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ik0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
458Indiktor-ekonomickho-sentimentu-kp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
459Indexy-zamestnanosti-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
460Indexy-za-zamestnanos-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
461Indexy-za-priemern-mesan-mzdu-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
462Indexy-za-poet-odpracovanch-hodn-zamestnancami-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
463Indexy-za-nov-objednvky-zo-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0019msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
464Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0021msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
465Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0020msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
466Indexy-za-nov-objednvky-tuzemsko-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0018msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
467Indexy-za-nov-objednvky-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0017msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
468Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-v-tuzemsku-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0013msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
469Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
470Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0014msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
471Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0016msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
472Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0015msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
473Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-sp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
474Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
475Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
476Indexy-relnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0203msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
477Indexy-nominlnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
478Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
479Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0103msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
480Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0102msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
481Index-priemyselnej-produkcie-vvoj-z-hadiska-podielu-jednotlivch-odvetv-pm0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
482Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
483Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
484Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
485Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
486Hodnoty-indiktora-ekonomickho-sentimentu-IES-a-jeho-zloiek-kp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
487HC60-Byty-poda-obvanosti-a-typu-budovyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
488HC59-Typy-obydl-obvanch-bytovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
489HC58-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
490HC57-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
491HC56-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
492HC55-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
493HC54-Obvan-byty-poda-typu-budovy-hustoty-obvanosti-potu-obytnch-miestnost-a-potu-obyvateovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
494HC53-Byty-poda-typu-budovy-obvanosti-a-obdobia-vstavbyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
495HC52-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
496HC51-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
497HC50-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
498HC49-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
499HC48-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-domcnostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
500HC47-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
501HC46-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-rodinnho-stavu-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
502HC45-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-miesta-narodenia-a-ttnej-prslunostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
503HC44-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-postavenia-v-zamestnan-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekostnch-skupn-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
504HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
505HC42-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-postavenia-v-domcnosti-a-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
506HC41-Obvan-byty-poda-formy-vlastnctva-potu-obyvateov-typu-budovy-potu-obytnch-miestnost-hustoty-obvanosti-systmu-dodvky-vody-toalety-kpene-a-typu-kreniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
507HC40-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
508HC39-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
509HC38-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
510HC37-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
511HC36-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
512HC35-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
513HC34-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
514HC33-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
515HC32-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
516HC31-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
517HC30-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
518HC29-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
519HC28-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
520HC27-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
521HC26-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
522HC25-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
523HC24-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-odvetvia-ekonomickej-innosti-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
524HC23-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-zamestnania-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
525HC22-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
526HC21-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
527HC20-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
528HC19-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
529HC18-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-rodinnho-stavu-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
530HC17-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
531HC16-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
532HC15-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
533HC14-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
534HC13-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-zamestnania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
535HC12-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-vekostnch-skupn-obc-postavenia-v-zamestnan-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
536HC11-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
537HC10-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
538HC09-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
539HC08-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
540HC07-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
541HC06-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
542HC05-Skromn-domcnosti-poda-typu-vekosti-a-prvneho-dvodu-uvania-bytuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
543HC04-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
544HC03-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
545HC02-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
546HC01-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
547Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
548Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
549Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-k-zkladu-priemer-roka-2005-100-sp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
550Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-za-obce-SR-og3007rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
551Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-og3004rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
552Faktry-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
553FaktryCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
554Export-sluieb-ISCC0Ministerstvo-financi-SR
555Evidencia-osveden-o-zskan-oprvnenia-na-projektovanie-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
556Evidencia-nehnutenho-majetku-MF-SRCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
557Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osbCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
558Environmentlne-zaeother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
559Elektronick-sluby-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
560Elektronick-formulre-na-PVSCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
561Ekonomick-systm-ministerstva-FaktryCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
562Ekonomick-systm-ministersta-ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
563Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
564Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
565eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
566eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
567eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
568Dotcie-V-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
569Dotcie-v-psobnosti-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
570Dotcie-poskytnut-z-kapitoly-VPSCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
571Dotcia-verejnej-vysokej-kole-zo-ttneho-rozpotu-z-kapitoly-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
572Diplomatick-mzeum-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
573Digitlna-mapa-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
574Databza-zrealizovanch-projektov-z-Osi-3-a-Osi-4-PRV-SR-2007-2013-zaregistrovanch-do-Agentry-pre-rozvoj-vidiekaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
575Databza-uebnch-zdrojov-pre-iakov-z-marginalizovanch-rmskych-komuntlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
576Databza-konench-rozhodnut-EKCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
577Databza-iadost-o-dotcie-za-rok-2012CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
578Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2011CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
579Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2010CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
580Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2009CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
581Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
582Databza-bioosvCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
583Daov-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
584Daov-a-fiklne-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
585Chrnen-vtie-zemie-CHVU-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
586Chrnen-stromy-CHSttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-stromyother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
587Centrlny-zoznam-Registrov-obnovenej-evidencie-pozemkovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
588Centrlny-register-zmlvCC-BY-SArad-vldy-SR
589Centrlny-register-projektovCC-BY-SArad-vldy-SR
590Centrlny-register-poskytovateov-socilnych-sluiebCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
591Centrlny-register-geodetovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
592Centrlna-evidencia-hospodrskych-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
593Cenov-indexy-priemyselnch-vrobcov-tuzemsko-december-2010100-pm0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
594Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-tried-harmonizovanho-systmu-definitvne-daje-zo0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
595Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-zo0004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
596Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-v-roku-2014-zo0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
597Bonitovan-pdno-ekologick-jednotky-BPEJCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
598as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
599as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
600as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
601as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
602Agrofilm-Register-vaznch-filmov-medzinrodnho-festivaluCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
603Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
604Agendy-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
605Agendy-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
606Adresr-poberateov-povinnch-vtlakovCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.