European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagovsk

Total 606 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1HC19-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
2Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SR-Kandidti-ktor-neboli-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
3Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
4HC20-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
5Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
6Spravodajca-odrodovho-skobnctva-Slovenskej-republikyCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
7HC21-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
8Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
9tatistick-klasifikcia-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-2008CC-BY-SAtatistick-rad-SR
10HC22-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
11Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
12KSP-registran-informan-systm-RISCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
13HC23-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-zamestnania-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
14Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
15seky-a-agendy-verejnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
16HC24-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-miesta-pracoviska-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-odvetvia-ekonomickej-innosti-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
17Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
18ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
19HC25-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
20Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
21Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-tried-harmonizovanho-systmu-definitvne-daje-zo0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
22HC26-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
23Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
24Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okrskovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
25HC27-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
26Poet-a-podile-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
27Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
28HC28-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-ekonomickej-aktivity-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
29Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
30ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
31HC29-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
32Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
33Zoznam-samoobslunch-platobnch-terminlovCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
34HC30-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
35Centrlny-register-geodetovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
36Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
37HC31-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
38Evidencia-nehnutenho-majetku-MF-SRCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
39Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
40HC32-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
41HC58-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
42Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
43HC33-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
44HC59-Typy-obydl-obvanch-bytovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
45Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
46HC34-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
47HC60-Byty-poda-obvanosti-a-typu-budovyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
48Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
49HC35-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
50Register-pdnych-blokov-Land-Parcel-Identification-SystemCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
51Zoznam-zvolench-starostov-poda-obvodov-a-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
52HC36-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
53tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0006qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
54Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
55HC37-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-predchdzajceho-pobytu-v-zahrani-roku-prchodu-do-krajiny-zamestnania-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
56Vekov-truktra-zvolench-poslancov-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
57Prvnick-osoby-poda-vybranch-prvnych-foriem-job-og3006rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
58HC38-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
59Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
60Jadrov-a-ist-inflcia-zmena-oproti-predchdzajcemu-obdobiu-v-sp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
61HC41-Obvan-byty-poda-formy-vlastnctva-potu-obyvateov-typu-budovy-potu-obytnch-miestnost-hustoty-obvanosti-systmu-dodvky-vody-toalety-kpene-a-typu-kreniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
62Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-predsedu-samosprvnych-krajov-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
63Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-v-roku-2014-zo0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
64HC44-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-postavenia-v-zamestnan-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekostnch-skupn-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
65Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
66Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-k-zkladu-priemer-roka-2005-100-sp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
67HC47-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
68Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
69Sald-mesanch-tvrronch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-priemysle-kp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
70tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0004qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
71Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
72Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0020msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
73Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
74Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
75Maloobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
76Vekov-truktra-zvolench-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
77Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-a-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
78Informcie-a-komunikcia-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ik0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
79Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
80Zvolen-primtori-miestCC-BY-SAtatistick-rad-SR
81Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-relatvne-daje-om0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
82Vekov-truktra-kandidtov-na-predsedu-poda-samosprvnych-krajov-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
83Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
84tvrron-daje-HDP-poda-odvetv-v-bench-cench-nu0005qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
85Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
86Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
87Predaj-a-oprava-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
88Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
89Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
90VSP-zoznamy-dlnkovother-not-openVeobecn-zdravotn-poisova
91Zloenie-zastupitestviev-zvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
92Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
93Indiktor-ekonomickho-sentimentu-kp0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
94Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
95Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-4CC-BY-SAtatistick-rad-SR
96Produkcia-ovociaCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
97Zloenie-zastupitestva-v-Bratislavskom-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
98Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-6CC-BY-SAtatistick-rad-SR
99Zkladn-charakteristiky-obyvatestva-absoltne-daje-om0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
100Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
101Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
102Rchly-odhad-HDP-a-zamestnanosti-poda-ESA-2010-nu0001qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
103Vetci-kandidti-na-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
104Register-inpeknch-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
105Priemern-mesan-mzda-v-hospodrstve-SR-pr0204qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
106Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
107Register-obvodnch-lesnch-radov-v-sdle-kraja-pvodnch-KLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
108Adresr-poberateov-povinnch-vtlakovCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
109Poet-a-podiel-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
110tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-3CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
111Databza-zrealizovanch-projektov-z-Osi-3-a-Osi-4-PRV-SR-2007-2013-zaregistrovanch-do-Agentry-pre-rozvoj-vidiekaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
112Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
113Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-pecializan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
114Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-do0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
115Poet-a-podiel-poslancov-zvolench-do-mestskch-zastupitestiev-Bratislavy-a-Koc-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
116Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-tudijn-programy-sstavnho-vzdelvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
117Spotrebitesk-barometer-kp0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
118Vsledky-volieb-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
119Zoznam-dietetickch-potravn-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
120Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-pm0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
121Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
122Zoznam-vydanch-osveden-o-slade-investinho-zmeru-s-dlhodobou-koncepciou-energetickej-politikyCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
123Nov-objednvky-pm0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
124Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
125Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
126Register-poovnckych-organizci-POCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
127Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
128Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
129Spotrebn-k-2013-sp0011rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
130Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
131Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-k-31-12-og1003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
132Spotrebn-k-2014-sp0012rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
133Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
134Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-vypotanch-reazenm-objemov-k-referennmu-roku-2010-nu0009rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
135TATISTIKY-DOKLADOV-A-EVIDENCIlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
136Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
137Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-v-sp0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
138Centrlny-register-zmlvCC-BY-SArad-vldy-SR
139as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
140Poet-zriadench-elektronickch-schrnokCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
141Lesncky-GISother-not-open
142Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
143Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-MBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
144Register-dotci-mesta-od-112012-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
145Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
146Zaplnenie-elektronickch-schrnok-v-percentchCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
147Makroekonomick-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
148PSlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
149Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0014msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
150Zoznam-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
151Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-otzka-5CC-BY-SAtatistick-rad-SR
152Indexy-zamestnanosti-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
153Agendy-a-eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
154Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
155Zahranin-obchod-poda-mesiacov-zo0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
156Dotcie-poskytnut-z-kapitoly-VPSCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
157Celkov-dovoz-a-celkov-vvoz-poda-kontinentov-a-ekonomickch-zoskupen-krajn-zo0004rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
158Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0102msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
159Nrodn-rada-Slovenskej-republikylicense-not-specifiedNrodn-rada-Slovenskej-Republiky
160Centrlna-evidencia-hospodrskych-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
161Vybran-trhov-sluby-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ts0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
162Zoznam-prijmateov-v-rmci-OPBK-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
163Centrlny-register-poskytovateov-socilnych-sluiebCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
164Vysok-koly-zamestnanos-absolventovCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
165REGISTER-ADRIESlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
166Vber-informcii-chovateovi-a-stanoviti-velstievCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
167Konjunkturlny-prieskum-v-obchode-kp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
168Agendy-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
169Centrlny-zoznam-Registrov-obnovenej-evidencie-pozemkovCC-BY-SArad-geodzie-kartografie-a-katastra-SR
170Pracujci-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
171Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
172selnky-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
173Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-bzickmu-obdobiu-sp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
174Registre-prevdzkovateovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
175Daov-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
176Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-mesan-sp0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
177ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
178Databza-bioosvCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
179Register-jednotiek-priestorovho-rozdelenia-lesa-JPRLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
180Sie-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
181Databza-konench-rozhodnut-EKCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
182Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-Programu-cezhraninej-spoluprce-SR-R-2007-2013CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
183TATISTIKA-KRIMINALITYlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
184Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2009CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
185Dotcia-verejnej-vysokej-kole-zo-ttneho-rozpotu-z-kapitoly-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
186Chrnen-vtie-zemie-CHVU-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
187Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2010CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
188Zoznam-monitorovacch-zariaden-kamerovho-systmu-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
189Register-zdruen-astnkov-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
190Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2011CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
191eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
192Zoznamy-schvlenchpovolenchregistrovanch-prevdzkarn-vo-veterinrnej-oblastiCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
193Digitlna-mapa-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
194Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
195Diplomatick-mzeum-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
196Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
197Dotcie-V-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
198Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
199Dotcie-v-psobnosti-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
200Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
201eGovernment-sluby-ttnej-sprvyCC0Ministerstvo-financi-SR
202Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
203Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
204Zvolen-poslanciCC-BY-SAtatistick-rad-SR
205Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osbCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
206Najspenejie-politick-strany-a-nezvisl-kandidti-poda-podielu-zvolench-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
207Faktry-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
208Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
209HC46-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-rodinnho-stavu-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
210Zloenie-zastupitestva-v-samosprvnom-krajiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
211HC48-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-domcnostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
212Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
213HC49-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
214Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
215HC56-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
216Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
217Mapa-podporench-projektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
218Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-3CC-BY-SAtatistick-rad-SR
219Prehad-podnikateskch-subjektov-ktorm-bolo-schvlen-poskytnutie-investinej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
220Zoznam-datasetov-MVVa-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
221Zoznam-obstarvan-rezortu-2004-sastnosCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
222Zoznam-datasetov-rezortu-MP-SR-pre-Portl-Otvorenych-DtCC-BYMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
223Prehad-implementanch-zvzkov-SR-v-oblasti-udskch-prv-a-mennCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
224Kandidti-ktor-neboli-zvolen-za-poslancovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
225Zoznam-dolch-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
226Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
227Zoznam-vystavench-faktr-2012CC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
228Register-chmenc-a-chmeliarskych-subjektovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
229Naplnenos-kl-a-monosti-tdiaCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
230Register-obhospodarovateov-lesa-ObhCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
231Pln-zverejovania-datasetov-na-rok-2015-za-MV-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-vntra-SR
232tatistika-o-leteckch-nehodch-poda-rokovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
233Zloenie-zastupitestviev-nezvolenCC-BY-SAtatistick-rad-SR
234trukturlne-indiktoryCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
235Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
236stredn-evidencia-iadost-o-prerokovanie-uplatnenho-nroku-na-nhradu-kody-poda-zkona-5142003-Z-z-o-zodpovednosti-za-kodu-spsoben-pri-vkone-verejnej-moci-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
237Shrnn-vsledky-hlasovania-volieb-na-predsedu-Bratisl-samosprvneho-kraja-poda-volebnch-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
238FaktryCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
239Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
240Vldne-tipendi-Poet-umiestnench-tudentov-poda-krajnlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
241Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
242Zmluvy-OSNCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
243Poet-a-podiel-zvolench-poslancov-do-zastupitestiev-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
244Zoznam-asopisov-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
245Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
246Zoznam-vydanch-certifiktovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
247Poet-a-podiel-zvolench-starostov-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
248Zoznamy-poverench-veterinrnych-lekrov-na-vydvanie-pasov-spoloenskch-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
249Vsledky-volieb-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
250Poet-podan-prostrednctvom-sluby-Veobecn-agendaCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
251Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
252Podania-na-RSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
253Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
254Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
255Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
256Poet-aktivovanch-elektronickch-schrnok-na-doruovanieCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
257Poet-poslancov-zvolench-do-obecnch-miestnych-mestskch-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-koalci-politickch-strn-a-nezvislch-kandidtov-v-obciach-mestch-mestskch-astiach-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
258Indexy-relnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0203msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
259Vsledky-volieb-v-mestch-Bratislava-a-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
260Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0103msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
261Zvolen-primtori-miest-Bratislava-a-Koice-poda-politickch-subjektovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
262Priemern-mesan-mzda-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0201msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
263Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
264Register-zverejnench-faktr-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
265Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-a-primtorov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
266Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
267Otvoren-vldnutieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
268Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
269Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
270Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
271Poet-a-podiel-platnch-hlasov-a-platnch-prednostnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-stranyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
272Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
273Zvolen-poslanci-Nrodnej-rady-Slovenskej-republikyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
274Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
275Plemenrsky-informan-systmCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
276Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
277as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
278Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
279Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
280Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-jednotlivch-kandidtov-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
281Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
282Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
283Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-zaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
284Podiel-poslancov-zvolench-do-zastupitestiev-poda-jednotlivch-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
285Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
286Poet-a-podiel-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
287Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
288Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
289Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
290Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-predsedov-poda-jednotlivch-samosprvnych-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
291Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
292Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
293as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
294Suhrnne-vysledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
295Prehad-uznanch-mnoiteskch-plch-za-prslun-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
296Zloenie-zastupitestvaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
297Prehad-prihlsench-mnoiteskch-plch-za-dan-rokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
298Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
299Prehady-nehnutenost-v-sprve-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
300Zvolen-starostovia-obc-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
301Prehad-schvlenej-ttnej-pomoci-Individulne-prpady-ttnej-pomoci-a-schmy-ttnej-pomociCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
302Shrnn-vsledky-volieb-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
303Prehad-vedcich-diplomatickch-misi-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
304Vsledky-volieb-v-hlavnom-meste-SR-Bratislave-a-v-meste-KoiceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
305Prpravky-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
306Vsledky-volieb-poda-obc-miest-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
307Register-mze-a-galri-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
308Zoznam-zvolench-starostov-a-primtorov-poda-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
309Register-obvodnch-lesnch-radov-OLCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
310Zoznam-zvolench-poslancov-poda-obvodov-obc-miest-a-mestskch-astCC-BY-SAtatistick-rad-SR
311Register-odbornch-lesnch-hospodrov-OLHCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
312Shrnn-vsledky-volieb-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
313Register-ovocinrskych-organizciCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
314Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-poslancov-poda-okrskov-vo-vybranch-mestch-a-mestskch-astiachCC-BY-SAtatistick-rad-SR
315Register-ovocnch-sadovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
316Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
317Register-patentovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
318Pridelenie-mandtov-politickm-stranmCC-BY-SAtatistick-rad-SR
319Register-prepravcov-zvieratCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
320Zmenen-poradie-kandidtov-po-zohadnen-prednostnho-hlasovaniaCC-BY-SAtatistick-rad-SR
321Roenka-jarnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
322Prehad-kandidtov-ktor-sa-stali-nhradnkmiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
323Roenka-ovocie-aviniCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
324Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
325Roenka-ozimnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
326Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
327Rokovania-poradnch-orgnovCC-BY-SArad-vldy-SR
328Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
329Rokovania-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
330Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
331Rozbory-prpravkov-na-ochranu-rastlnCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
332Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
333SK-NICother-not-openSK-NIC
334Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
335Slovensk-hydrometeorologick-stavCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
336Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obvodov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
337SLOVFIC-Sprva-a-vyuvanie-nrodnej-databanky-krmvCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
338Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-okresov-krajov-a-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
339tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-4CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
340Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
341tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-5CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
342Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-strany-poda-obc-a-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
343tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-8CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
344Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
345tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-9CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
346Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
347tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-10CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
348as-voliov-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
349tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-11CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
350Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
351tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2012-12CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
352Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-kandidtov-na-prezidenta-SR-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
353tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1997CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
354Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
355tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1998CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
356Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
357tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-1999CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
358Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
359tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2000CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
360Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
361tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2001CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
362Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
363tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2002CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
364Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
365tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2003CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
366Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
367tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2004CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
368Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
369tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2005CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
370Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
371tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2006CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
372Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
373tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2007CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
374Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
375tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
376Prehlad-objednvokCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
377Sdne-rozhodnutiaCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
378Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-krajovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
379VP-KE-Prehad-faktr-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
380Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
381VP-KE-Prehad-objednvok-za-tovary-a-slubyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
382Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-okresyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
383Metodick-usmerneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
384Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
385ObjednvkyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
386Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
387Oznmenia-o-rokovacom-konan-bez-zverejneniaCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
388Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obc-za-obvodyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
389Rozhodnutia-o-kontroleCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
390Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-krajov-obvodov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
391Rozhodnutia-o-uloen-pokutyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
392Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
393ZmluvyCC-BY-SArad-pre-verejn-obstarvanie
394Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrsky-triedenie-podla-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
395Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-civilnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
396Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-za-okrskyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
397Zoznam-lenskch-prspevkovCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
398Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-1CC-BY-SAtatistick-rad-SR
399Zoznam-datasetov-ttnej-sprvyCC-BY-SArad-vldy-SR
400Vsledky-hlasovania-poda-krajov-a-obvodov-otzka-2CC-BY-SAtatistick-rad-SR
401Zoznam-dopravnch-licenci-na-vykonvanie-pravidelnej-medzinrodnej-autobus-dopravy-vydanch-pre-slovenskch-dopravcovCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
402HC51-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-a-postavenia-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
403Zoznam-energetickch-audtorovCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
404HC52-Rodiny-poda-typu-a-vekosti-zkladu-rodinyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
405Zoznam-evidovanch-typov-aplikanch-zariadenCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
406HC53-Byty-poda-typu-budovy-obvanosti-a-obdobia-vstavbyCC-BY-SAtatistick-rad-SR
407Zoznam-faktrCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
408HC54-Obvan-byty-poda-typu-budovy-hustoty-obvanosti-potu-obytnch-miestnost-a-potu-obyvateovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
409Zoznam-knh-VPCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
410HC55-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
411Zoznam-kninc-Slovenskej-republikyCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
412Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
413Zoznam-schvlench-krmivrskych-podnikovCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
414Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
415Zoznam-liekov-s-radne-urenou-cenouCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
416Register-poovnch-revrov-PRCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
417Zoznam-dodvateov-mnoiteskho-materiluCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
418tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-2CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
419Zoznam-objednvokCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
420Telefnny-zoznam-vedcich-predstaviteov-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
421Zoznam-organizci-v-psobnosti-MDVRR-SR-poda-hospodrskej-klasifikcieCC-BY-SAMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
422Vinohradncky-registerCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
423Zoznam-platnch-sluobnch-predpisov-MZVsEZ-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
424Vkaz-ouskladnen-jabk-a-hruiekCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
425Zoznam-poverench-skobnCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
426Zmluvy-o-njme-a-vpoike-nehnutenost-zverejovanch-na-webovej-strnke-ministerstvaCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
427Zoznam-prevdzkovateov-hazardnch-hier-na-zklade-veobecnch-licenciCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
428Zoznam-akreditovanch-tudijnch-programov-certifikan-tudijn-programyCC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
429Zoznam-riadiacich-zamestnancov-MZVaEZ-SR-pre-stredieCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
430Zoznam-verejnho-obstarvaniaCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
431Zoznam-strednch-zdravotnch-kl-pre-kolsk-rok-20132014CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
432Zoznam-zazmluvnench-iadost-o-NFP-v-rmci-ROP-k-29022012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
433Zoznam-sudcovCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
434Vekov-truktra-kandidtov-na-poslancov-a-zastpenie-muov-a-ien-za-SR-november-2005CC-BY-SAtatistick-rad-SR
435Zoznam-supervzorovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
436Ekonomick-subjekty-poda-vybranch-prvnych-foriem-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
437Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
438Prehad-poiadaviek-kontaktnho-centra-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
439Zoznam-vzjomne-uznanch-vrobkov-na-zklade-Nariadenia-Eurpskeho-parlamentu-aRady-7642008CC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
440Poet-nepretanch-sprv-FOCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
441Zoznam-zruench-sluobnch-predpisov-MZV-SRCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
442Poet-nepretanch-sprv-OVMCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
443Zoznamy-akreditovanch-subjektovCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
444Poet-nepretanch-sprv-POCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
445Zoznamy-driteov-osveden-o-osobitnej-odbornej-spsobilosti-na-vykonvanie-pamiatkovho-vskumuCC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
446Podania-na-ORSR-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
447Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarnCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
448Poet-sprv-zaslanch-cez-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
449Poet-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-jednotlivch-kandidtov-na-prezidenta-SR-poda-obvodovCC-BY-SAtatistick-rad-SR
450Poet-podan-na-PVS-sumrneCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
451Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-obc-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
452Vsledky-rezortnej-tatistiky-2012CC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
453Prehad-faktrCC-BY-SAFakultn-nemocnica-Nitra
454innosti-retaurci-a-pohostinstiev-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0401msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
455Databza-uebnch-zdrojov-pre-iakov-z-marginalizovanch-rmskych-komuntlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
456Konjunkturlny-prieskum-v-stavebnctve-kp0006msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
457Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-og3004rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
458Stavebn-produkcia-Stavebn-produkcia-podnikov-metda-st0001msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
459Fyzick-osoby-podnikatelia-poda-prvnych-foriem-za-obce-SR-og3007rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
460Register-zverejnench-zmlv-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
461Intitucionlne-jednotky-poda-ESN95-a-tatistickej-klasifikcie-ekonomickch-innost-k-31-12-og1001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
462Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-volebnch-obvodov-samosprvnych-krajov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
463Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcieCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
464Databza-iadost-o-dotcie-MK-SR-za-rok-2008CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
465Index-priemyselnej-produkcie-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-neoisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
466Listina-registrovanch-odrdCC-BY-SAstredn-kontroln-a-skobn-stav-ponohospodrsky-v-Bratislave
467Podniky-poda-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3005rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
468Ekonomick-systm-ministersta-ObjednvkyCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
469Podniky-poda-vekostnej-kategrie-potu-zamestnancov-og3001rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
470Databza-iadost-o-dotcie-za-rok-2012CC-BY-SAMinisterstvo-kultry-SR
471Register-zamestnancov-vysokch-klCC-BY-SAMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
472Obchodn-vestnkCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
473Poet-identt-s-aspo-jednm-prihlsenmCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
474Zoznam-podlimitnch-a-podprahovch-zkaziek-rezortuCC-BY-SAMinisterstvo-obrany-SR
475Poet-prstupov-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
476Poskytovanie-dotciCC-BY-SAMinisterstvo-prce-socilnych-vec-a-rodiny-SR
477Poet-prstupov-na-PVS-za-deCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
478Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobe-prezidenta-SR-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
479Vkaz-o-vsledkoch-nslednch-finannch-kontrolCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
480Rapid-alert-system-Rchly-vstran-systm-pre-potraviny-a-krmivCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
481Vsledky-rezortnej-tatistiky-2014license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
482Register-lesnch-celkov-LCCC-BY-SANrodn-lesncke-centrum
483Vsledky-rezortnej-tatistiky-2015license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
484tatistika-kriminality-v-Slovenskej-republike-v-roku-2013-1CC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
485ivnostnci-poda-vybranch-ekonomickch-innost-SK-NACE-Rev-2-og3002rrCC-BY-SAtatistick-rad-SR
486Uznesenia-vldy-SRCC-BY-SArad-vldy-SR
487Jadrov-a-ist-inflcia-oproti-decembru-minulho-roku-v-sp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
488Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-slubch-kp0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
489Index-priemyselnej-produkcie-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-oisten-o-vplyv-potu-pracovnch-dn-pm0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
490Poet-platnch-hlasov-pre-kandidtov-na-starostov-poda-obvodov-a-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
491Zoznam-pojednvan-na-okresnch-a-krajskch-sdoch-v-trestnej-agendeCC-BY-SAMinisterstvo-spravodlivosti-SR
492Poet-elektronickch-schrnok-s-kapacitou-nad-1GBCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
493Studyabroad-Prehad-potu-prijatch-vyslanch-obanov-na-erasmus-pobytochlicense-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
494Elektronick-formulre-na-PVSCC-BY-SANrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
495Index-priemyselnej-produkcie-vvoj-z-hadiska-podielu-jednotlivch-odvetv-pm0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
496Elektronick-sluby-na-PVSCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
497Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0003msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
498Zoznam-intitci-so-zriadenou-elektronickou-schrnkouCC-BYNrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
499Harmonizovan-indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
500Stav-integrci-na-PVSCC0Nrodn-agentra-pre-sieov-a-elektronick-sluby-NASES
501Vvoj-indexov-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-tvrroky-sp0010qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
502Priemern-ceny-pohonnch-ltok-v-SR-tdenn-sp0207tsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
503Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0015msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
504Cenov-indexy-priemyselnch-vrobcov-tuzemsko-december-2010100-pm0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
505Hodnoty-indiktora-ekonomickho-sentimentu-IES-a-jeho-zloiek-kp0007msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
506Vstavba-a-bytok-bytov-st0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
507Indexy-za-poet-odpracovanch-hodn-zamestnancami-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0010msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
508Zamestnanci-vskumu-a-vvoja-vt0001rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
509Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0012msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
510Vdavky-na-vskum-a-vvoj-vt0002rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
511Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0008rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
512Inovcie-vt0003rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
513Indexy-za-nov-objednvky-zo-zahraniia-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0019msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
514Vsledky-rezortnej-tatistiky-2013license-not-specifiedMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
515Indexy-za-priemern-mesan-mzdu-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
516Zoznam-povinne-zverejovanch-faktrCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
517Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-mesan-kp0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
518Indexy-nominlnej-mesanej-mzdy-vo-vybranch-odvetviach-poda-mesiacov-pr0202msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
519Nomincie-expertov-MZ-SR-pre-rok-2013CC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
520Indexy-za-nov-objednvky-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0017msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
521Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-obchode-kp0009msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
522Zoznamy-schvlench-prevdzkarni-na-ivone-vedajie-produktyCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
523zemie-eurpskeho-vznamu-UEV-Databza-Chrnench-zem-lenskch-krajn-Eurpskej-nie-Natura-2000CC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
524Sald-mesanch-otzok-a-zloen-indiktor-dvery-v-stavebnctve-kp0011msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
525Register-zverejnench-objednvok-od-182011-do-aktulneho-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
526Indexy-trieb-z-predaja-do-zahraniia-do-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0016msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
527Indexy-cien-vo-vrobnej-sfre-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roka-sp0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
528koly-a-kolsk-zariadeniaCC-BY-SAMesto-Preov
529Indexy-za-nov-objednvky-tuzemsko-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0018msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
530Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-rovnakmu-obdobiu-minulho-roku-sp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
531HC39-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
532Vekoplon-chrnen-zemia-VCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
533Indexy-za-zamestnanos-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0008msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
534HC40-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-typu-obydlia-vekostnch-skupn-obc-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
535Nrodn-referenn-laboratriCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
536Chrnen-stromy-CHSttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-stromyother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
537Zoznam-datasetov-MK-SR-a-rezortnch-organizci-MK-SRlicense-not-specifiedMinisterstvo-kultry-SR
538Zoznam-absolventov-kontinulneho-vzdelvania-v-projekte-MRK1license-not-specifiedMinisterstvo-kolstva-vedy-vskumu-a-portu-Slovenskej-republiky
539Nezamestnanos-poda-Vberovho-zisovania-pracovnch-sl-pr0101qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
540Bonitovan-pdno-ekologick-jednotky-BPEJCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
541Indexy-trieb-za-vlastn-vkony-a-tovar-v-tuzemsku-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0013msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
542Revidovan-a-predben-ron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0007rsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
543Centrlny-register-projektovCC-BY-SArad-vldy-SR
544Priemern-mesan-mzda-poda-odvetv-pr0205qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
545Vekoobchod-okrem-motorovch-vozidiel-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0101msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
546Daov-a-fiklne-prognzyCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
547Environmentlne-zaeother-non-commercialMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
548Minerlne-pramene-SRCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
549HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
550Export-sluieb-ISCC0Ministerstvo-financi-SR
551Konjunkturlny-prieskum-v-slubch-kp0005msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
552HC50-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
553HC02-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
554Indexy-spotrebiteskch-cien-oproti-predchdzajcemu-mesiacu-sp0004msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
555HC57-Skromn-domcnosti-poda-typu-a-vekostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
556HC04-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
557Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-41-43-Stavebnctvo-st0002msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
558Listina-diplomatickho-zboruCC-BY-SAMinisterstvo-zahraninch-vec-a-eurpskych-zleitost-SR
559HC05-Skromn-domcnosti-poda-typu-vekosti-a-prvneho-dvodu-uvania-bytuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
560Evidencia-osveden-o-zskan-oprvnenia-na-projektovanie-pozemkovch-pravCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
561Zoznam-povinne-zverejovanch-objednvokCC-BY-SAMinisterstvo-hospodrstva-SR
562HC06-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
563Konjunkturlny-prieskum-v-priemysle-tvrron-kp0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
564Zoznam-udelench-akreditci-pre-KURZY-INTRUKTORA-PRVEJ-POMOCICC-BY-SAMinisterstvo-zdravotnctva-SR
565HC07-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
566tvrron-daje-HDP-v-bench-cench-nu0002qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
567Indexy-za-nov-objednvky-z-krajn-mimo-Eurozny-oproti-priemernmu-mesiacu-roku-2010-pm0021msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
568HC08-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
569Maloplon-chrnen-zemia-MCHU-ttny-zoznam-osobitne-chrnench-ast-prrody-a-krajiny-ZOCHPaK-as-chrnen-zemiaCC-BY-SAMinisterstvo-ivotnho-prostredia-SR
570tvrron-daje-HDP-v-stlych-cench-predchdzajceho-roka-nu0003qsCC-BY-SAtatistick-rad-SR
571HC09-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-rodine-vekostnch-skupn-obc-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
572Ubytovanie-Trby-za-vlastn-vkony-a-tovar-ob0301msCC-BY-SAtatistick-rad-SR
573Shrnn-vsledky-hlasovania-poda-okresov-a-za-SRCC-BY-SAtatistick-rad-SR
574HC01-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-rodinnho-stavu-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
575Zoznam-obchodnch-prevdzok-v-meste-Preov-stav-k-aktulnemu-dtumuCC-BY-SAMesto-Preov
576Kandidti-za-obceCC-BY-SAtatistick-rad-SR
577HC10-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
578Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
579Vsledky-hlasovania-oprvnench-obanov-v-referende-poda-obcCC-BY-SAtatistick-rad-SR
580HC11-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-postavenia-v-zamestnan-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
581eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkovCC0Ministerstvo-financi-SR
582Shrnn-daje-hlasovania-v-referendeCC-BY-SAtatistick-rad-SR
583HC12-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-vekostnch-skupn-obc-postavenia-v-zamestnan-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
584Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
585ivotn-situcie-a-eGovernment-sluby-Dtovho-centra-obc-a-miestCC0Ministerstvo-financi-SR
586HC13-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-zamestnania-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
587Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-obvodov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
588Zoznam-datasetovCC0tatistick-rad-SR
589Poet-poslancov-zvolench-do-zastupitestva-v-samosprvnych-krajoch-poda-politickch-strn-a-nezvisl-kandidtiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
590Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
591Zoznam-datasetovlicense-not-specifiedMinisterstvo-dopravy-vstavby-a-regionlneho-rozvoja-SR
592HC14-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-najvyieho-dosiahnutho-vzdelania-ekonomickej-aktivity-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
593Poet-a-podiel-platnch-hlasov-odovzdanch-pre-politick-subjekty-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
594Agrofilm-Register-vaznch-filmov-medzinrodnho-festivaluCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
595HC15-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
596Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-obc-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
597HC42-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-veku-postavenia-v-domcnosti-a-v-rodineCC-BY-SAtatistick-rad-SR
598HC16-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-ttnej-prslunosti-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
599Shrnn-vsledky-hlasovania-vo-vobch-do-Eurpskeho-parlamentu-poda-okresov-a-za-Slovensk-republikuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
600Zoznam-udelench-individulnych-licenci-na-prevdzkovanie-hazardnch-hierCC-BY-SAMinisterstvo-financi-SR
601HC17-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-miesta-pobytu-jeden-rok-pred-stanm-zamestnania-odvetvia-ekonomickej-innosti-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
602HC03-Obyvatestvo-poda-miesta-stania-pohlavia-postavenia-v-domcnosti-postavenia-v-zamestnan-ekonomickej-aktivity-miesta-narodenia-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
603Ekonomick-systm-ministerstva-FaktryCC-BY-SAMinisterstvo-vntra-SR
604HC18-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-ekonomickej-aktivity-rodinnho-stavu-ttnej-prslunosti-a-vekuCC-BY-SAtatistick-rad-SR
605HC45-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-miesta-narodenia-a-ttnej-prslunostiCC-BY-SAtatistick-rad-SR
606Prehad-o-poskytnutch-nrodnch-podporchCC-BY-SAMinisterstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.